گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی » قصیده‌ها
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع نبرد ناطقه نام سخنم بی تعظیم مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «م» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | د | ر | ز | س | ش | ک | گ | ل | م | ن | ه | ی

ا

شمارهٔ ۲ - بنام خدا: ای داشته در سایه هم تیغ و قلم را

شمارهٔ ۳ - در ستایش حضرت رسول «ص»: اقبال کرم می گزد ارباب همم را

شمارهٔ ۴ - در نعت پیغمبر اسلام «ص»: ای برزده ، دامن بلا را

ب

شمارهٔ ۵ - در مدح حکیم ابوالفتح: مرحبا ای شاهد ایام را عهد شباب

شمارهٔ ۶ - در مدح جلال الدین اکبرشاه: ای دل معنی سرشتت راز دان آفتاب

شمارهٔ ۷ - در مدح میر ابوالفتح: عشق کو، تا خرد بر اندازد

د

شمارهٔ ۸ - در مدح حکیم ابوالفتح: زهر گلی که هوای دلم نقاب گشاد

شمارهٔ ۹ - در تعزیت ابوالفتح و تهنیت خانخانان: زآسمان و زمین مژده ناگهان آمد

شمارهٔ ۱۰ - در مدح حکیم ابوالفتح: صاحبا عید بر تو میمون باد

شمارهٔ ۱۱ - در وصف کشمیر: هر سوخته جانی که بکشمیر درآید

شمارهٔ ۱۲ - درشکایت از وضع زمان: سری در عهد ما سامان ندارد

شمارهٔ ۱۳ - در مدح حکیم ابوالفتح: داورا! سال نوت محفل طراز سور باد

شمارهٔ ۱۴ - ترجمه الشوق در ستایش مولای متقیان علی علیه السلام: جهان بگشتم و دردا بهیچ شهر و دیار

ر

شمارهٔ ۱۵ - درمدح حضرت رسول «ص»: سپیده دم که زدم آستین بشمع شعور

شمارهٔ ۱۶ - تجدید مطلع: زهی لوای نبوت ز نسبتت منصور

شمارهٔ ۱۷ - در مدح خان خانان: تابازم از وصال جدا کرد روزگار

ز

شمارهٔ ۱۸ - درثنا وستایش: آمد آشفته بخوابم شبی آن مایه ناز

س

شمارهٔ ۱۹ - در مدح جلال الدین اکبرشاه: کجا بحسن بود با تو همعنان نرگس

شمارهٔ ۲۰ - درستایش حضرت امیر علیه السلام: این بارگاه کیست که گویند بی هراس

شمارهٔ ۲۱ - عمان الجواهر- در نعت حضرت رسول «ص»: دل من باغبان عشق و حیرانی گلستانش

ش

شمارهٔ ۲۲ - درستایش رسول اکرم «ص»: ای مهر تو جان آفرینش

ک

شمارهٔ ۲۳ - درستایش حکیم ابوالفتح: صبحدم کز دریچه ادراک

گ

شمارهٔ ۲۴ - در منقبت علی علیه السلام: تبارک الله از این آسمان شتاب کرنگ

شمارهٔ ۲۵ - تجدید مطلع: منم که شیشه ام از لوح مدعا بیرنگ

ل

شمارهٔ ۲۶ - در مدح حکیم ابوالفتح: چهره پرداز جهان رخت کشد چون بجمل

شمارهٔ ۲۷ - تجدید مطلع: ای شب هجر تو در دیده خورشید سبل

شمارهٔ ۲۸ - در مدح شاهزاده سلیم: نوبهار آمد که افشاند چوحسن یارگل

شمارهٔ ۲۹ - تجدید مطلع: چون ز لطف آری ببالین من بیمار گل

م

شمارهٔ ۳۰ - حسب حالی از خویشتن: رفتم ای غم زپی عمر شتابان رفتم

شمارهٔ ۳۱ - تجدید مطلع: از در دوست چگویم بچه عنوان رفتم

شمارهٔ ۳۲ - در مدح میرابوالفتح: باز گلبانگ پریشان میزنم

شمارهٔ ۳۳ - در مدح شاهزاده سلیم: صباح عید که در تکیه گاه ناز و نعیم

شمارهٔ ۳۴ - تجدید مطلع: من و نمودن بطلان عهدهای قدیم

شمارهٔ ۳۵ - در مدح جلال الدین اکبر شاه: منادی است بهر سو که ای خواص و عوام

شمارهٔ ۳۶ - تجدید مطلع: زهی رمیده مرا آهوی وصال از دام

شمارهٔ ۳۷ - درمدح امیرالمؤمنین علی (ع): منم آن سحر بیان کز مدد طبع سلیم

شمارهٔ ۳۸ - در منقبت علی (ع): چون گرد باد آه ز خاکم کشد علم

شمارهٔ ۳۹ - در مدیح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام: ای مرتفع ز نسبت جود تو شان علم

شمارهٔ ۴۰ - بیان مفاخر: من کیستم آن سالک کونین مسیرم

شمارهٔ ۴۱ - در ذکر افتخارات خود: گر سر بصحبت گل و سوسن در آورم

شمارهٔ ۴۲ - تفاخر شاعرانه: ای طعن فلک نوشته برسم

ن

شمارهٔ ۴۳ - چیستان در وصف شمع: چیست آن جوهر هدایت فن

شمارهٔ ۴۴ - در منقبت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع): نه شهد لطف کزوکام جان شود شیرین

شمارهٔ ۴۵ - در نعت حضرت رسول (ص): صبحدم چون در دمد دل صور شیون زای من

شمارهٔ ۴۶ - حکمت و موعظت: عادت عشاق چیست مجلس غم داشتن

ه

شمارهٔ ۱ - ای متاع درد در بازار جان انداخته: ای متاع درد در بازار جان انداخته

شمارهٔ ۴۷ - در منقبت علی علیه السلام: ز تاب شعشعه مهر سایه بهر پناه

شمارهٔ ۴۸ - تجدید مطلع: ز فیض گلشن روی تو چون شود آگاه

شمارهٔ ۴۹ - در مذمت می: کردم ز شراب ناب توبه

شمارهٔ ۵۰ - در منقبت حضرت ختمی مرتبت (ص): ای مرا بر زشتی اعمال ، نومیدی گواه

شمارهٔ ۵۱ - عزت نفس: گر مرد همتی ز مروت نشان مخواه

ی

شمارهٔ ۵۲ - ذکر مفاخر خان خانان: بیا که با دلم آن میکند پریشانی

شمارهٔ ۵۳ - تجدید مطلع: زهی وفای تو همسایه پشیمانی

شمارهٔ ۵۴ - در منقبت حضرت ختمی مرتبت (ص): ای دل راهزن که از عرشم

شمارهٔ ۵۵ - حکم و نصایح: ز خود گر، دیده بر بندی برآنم کام جان بینی

شمارهٔ ۵۶ - تجدید مطلع: بخوان خود درآ تا قبله روحانیان بینی

شمارهٔ ۵۷ - در تهنیت تولد فرزند خانخان: بود درکتم عدم بکر طبیعت را جای

شمارهٔ ۵۸ - در منقبت مولای متقیان: دمی که لشکر غم صف کشد بخونخواری

شمارهٔ ۵۹ - حکمت و موعظت: بسعی جوهر اندیشه راز دین مگشای

شمارهٔ ۶۰ - پند و اندرز: شکست رنگ شباب و هنوز رعناپی

شمارهٔ ۶۱ - درستایش شاهزاده سلیم: دگر صفیر طبیعت بساز آگاهی

شمارهٔ ۶۲ - در حسب حال خود گوید: گربدل خوش غنودمی چه غمستی