گنجور

مخزن الاسرار

 
نظامی
نظامی » خمسه
 

بخش ۱ - آغاز سخن

بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان

بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان

بخش ۴ - در نعمت رسول اکرم

بخش ۵ - در معراج

بخش ۶ - نعت اول

بخش ۷ - نعت دوم

بخش ۸ - نعت سوم

بخش ۹ - نعت چهارم

بخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

بخش ۱۱ - خطاب زمین بوس

بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

بخش ۱۳ - گفتار در فضیلت سخن

بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

بخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دل

بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

بخش ۱۷ - ثمره خلوت اول

بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه

بخش ۱۹ - ثمره خلوت دوم

بخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدم

بخش ۲۱ - داستان پادشاه نومید و آمرزش یافتن او

بخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف

بخش ۲۳ - حکایت نوشیروان با وزیر خود

بخش ۲۴ - مقالت سوم در حوادث عالم

بخش ۲۵ - حکایت سلیمان با دهقان

بخش ۲۶ - مقالت چهارم در رعایت از رعیت

بخش ۲۷ - داستان پیر زن با سلطان سنجر

بخش ۲۸ - مقالت پنجم در وصف پیری

بخش ۲۹ - داستان پیر خشت‌زن

بخش ۳۰ - مقالت ششم در اعتبار موجودات

بخش ۳۱ - داستان سگ و صیاد و روباه

بخش ۳۲ - مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات

بخش ۳۳ - داستان فریدون با آهو

بخش ۳۴ - مقالت هشتم در بیاین آفرینش

بخش ۳۵ - داستان میوه فروش و روباه

بخش ۳۶ - مقالت نهم در تک مونات دنیوی

بخش ۳۷ - داستان زاهد توبه شکن

بخش ۳۸ - مقالت دهم در نمودار آخرالزمان

بخش ۳۹ - داستان عیسی

بخش ۴۰ - مقالت یازدهم در بیوفائی دنیا

بخش ۴۱ - داستان مبد صاحب نظر

بخش ۴۲ - مقالت دوازدهم در وداع منزل خاک

بخش ۴۳ - داستان دو حکیم متنازع

بخش ۴۴ - مقالت سیزدهم در نکوهش جهان

بخش ۴۵ - داستان حاجی و صوفی

بخش ۴۶ - مقالت چهاردهم در نکوهش غفلت

بخش ۴۷ - داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوی

بخش ۴۸ - مقالت پانزدهم در نکوهش رشگبران

بخش ۴۹ - داستان ملکزاده جوان با دشمنان پیر

بخش ۵۰ - مقالت شانزدهم در چابک روی

بخش ۵۱ - داستان کودک مجروح

بخش ۵۲ - مقالت هفدهم در پرستش و تجرید

بخش ۵۳ - داستان پیر و مرید

بخش ۵۴ - مقالت هیجدهم در نکوهش دورویان

بخش ۵۵ - داستان جمشید با خاصگی محرم

بخش ۵۶ - مقالت نوزدهم در استقبال آخرت

بخش ۵۷ - داستان هارون‌الرشید با موی تراش

بخش ۵۸ - مقالت بیستم در وقاحت ابنای عصر

بخش ۵۹ - داستان بلبل با باز

بخش ۶۰ - انجام کتاب