گنجور

 
الهامی کرمانشاهی

بخش ۱ - در ستایش حضرت پروردگار و شرح خونخواهی مختار وفادار از قاتلین فرزند احمد مختار (ص): سر نامه را نامی افسر بود

بخش ۲ - در نعت حضرت ختمی مرتبت (ص) گوید: محمد شهنشاه پیغمبران

بخش ۳ - در منقبت حضرت امیرالمومنین و اولاد طاهرین او علیه السلام گوید: شه اوصیا داور اولیا

بخش ۴ - یاری خواستن از ساقی حقیقی: همان به که جام نبیدی زنم

بخش ۵ - ذکر تولد مختار وفادار عیه الرحمه: به هر نامه اندر که دیدم چنین

بخش ۶ - به درک رفتن یزید پلید و آمدن مختار ازمکه به کوفه: ره آتش تیز بگرفت پیش

بخش ۷ - رهایی امیر مختار از بند به خواهش عبدالله به عمر: بزرگان که بودند در آن دیار

بخش ۸ - برگشتن بزرگان کوفه از مدینه: بدو باز گفتند فرمان شاه

بخش ۹ - آگاهی دادن ایاس شحنه ی کوفه، عبدالله بن مطیع: بیامد نهان پیش والی بگفت

بخش ۱۰ - بیرون آمدن امیر مختار (ع) از بهر امارت: که آیند یاران ما بهر جنگ

بخش ۱۱ - امارت امیر مختار و بدست آوردن عبدالله بن مطیع: یکی روز او را رسید آگهی

بخش ۱۲ - رفتن عبدالله بن مطیع به نهروان و نامه نوشتش به مصعب زبیر: بیامد ز کوفه سوی نهروان

بخش ۱۳ - آوردن پاسبانان مردی ترسا را به نزد ابراهیم: به پیکر ستبر و به بالا بلند

بخش ۱۴ - رفتن ابراهیم به دیر راهب: خروشید راهب که خانه خدای

بخش ۱۵ - پاره کردن سپهدار ابراهیم بند و زنجیر را و بازگشتن او به لشگرگاه خود: که تابینمش دوست یا دشمن است

بخش ۱۶ - نامه نوشتن ابراهیم به مصعب: سرنامه را حمد یزدان نوشت

بخش ۱۷ - مصاف دیگر آن دو لشگر: سلیمان صفت بریکی تند باد

بخش ۱۸ - غنیمت گرفت ابراهیم اموال سپاه مصعب را: شنیدند این چون از آن حق پرست

بخش ۱۹ - نامه نوشتن مصعب به عبدالله ابن زبیر برادرش: یکی نامه بنوشت پنهان ز غیر

بخش ۲۰ - گرفتار شدن جاسوس عامربن ربیعه: بگفتش: که ای؟ وز کجا آمدی؟

بخش ۲۱ - رفتن سپهدار ابراهیم با مرد جاسوس به سپاه عامربن ربیعه: بدیدش چو نیکو براهیم بود

بخش ۲۲ - تعاقب عامر از ابراهیم و کشته شدن آن لئیم: که آن بستگان بند بگسیختند

بخش ۲۳ - برآمدن آفتاب عالمتاب و آگاه شدن امیر دلیر از نبودن ابراهیم: برفته است با مرد جاسوس دوش

بخش ۲۴ - رفتن امیر مختار به رزم سپاه عامر بن ربیعه: بیفکندش آن سر به سم سمند

بخش ۲۵ - رزم یزید ابن انس با لشگر ابن زیاد: هم از مرگ عامر که بدخال او

بخش ۲۶ - آمدن ابن زیاد به رزم مختار و نامزد شدن ابراهیم به جنگ: بزرگان لشگر یکی انجمن

بخش ۲۷ - رسیدن ابراهیم به ساباط و خروج قتله ی امام شهید (ع) به مختار: بسی داستان ها زمختار راد

بخش ۲۸ - رزم مختار وفادار با محمد ابن اشعث کوفی: همه هر چه گفتی و دیدی ز پیش

بخش ۲۹ - رای زدن مختار با یاران خویش: چو نامه به دست سپهبد رسید

بخش ۳۰ - رسیدن ابراهیم اشتر به مدد امیر مختار و چگونگی این داستان: سنان ها همی گشت رخشان چو برق

بخش ۳۱ - نشستن مختار وفادار به دارالاماره: بفرمود تات در برون سرای

بخش ۳۲ - به درک فرستادن مختار عبد الله ابن اسد و مالک ابن بشیر را: که بربسته بودش به بندی گران

بخش ۳۳ - به درک فرستادن امیر مختار نافع و: یکی پیش ایوان کیوان غلام

بخش ۳۴ - به درک فرستادن مختار، خولی اصبحی را: سریر مهی جای مختار گشت

بخش ۳۵ - به درک فرستادن امیر مختار چهار کس از قاتلان سبط احمد مختار (ص) را: چهارم عبید ابن اسود به نام

بخش ۳۶ - به درک فرستادن مختار منقذ ابن مره ی عبدی قاتل علی اکبر (ع) را: همانگه یکی از غلامان پیر

بخش ۳۷ - کشتن مختار: بگفت ای زدین بی خبر روی زشت

بخش ۳۸ - به درک فرستادن مختار(ع)حکیم ابن طفیل علیه العنه قاتل جناب ابولفضل العباس را: تو دست از تن میر اسلامیان

بخش ۳۹ - گریختن شمر پلید با سنان انس و پانزده نفر: تنی چند از یاران خود را خواند

بخش ۴۰ - به درک فرستادن مختار اسحق ابن اشعث پلید: چو آمد به اسحق اشعث خبر

بخش ۴۱ - سوزاندن خیر غلام مختار بدن اسحق ابن اشعث را بعد از کشتن او: وزینسوی سالار فیروز روز

بخش ۴۲ - کشتن مختار عمر ابن سعد را و بیان این داستان: کنون باز بشنو تو گفتار من

بخش ۴۳ - کشته شدن ابوخلیق شاعر بدست مختار: بزرگان چمیدند بر پیشگاه

بخش ۴۴ - (کشتن مختار چهل نفر از قاتلان ) حضرت را: بیامد زمین را بوسید و گفت:

بخش ۴۵ - کشتن مختار قیس ابن حفص شیبانی را: به کام اندرش نیش ها چون گراز

بخش ۴۶ - کشتن ابراهیم چهارصد و بیست نفر از قاتلان امام مظلوم را: به مقدار فرسنگی ازکوفه دور

بخش ۴۷ - قتل آن ده تن که اسب به کشته ی امام شهید تاخته بودند: کشان روزبانان به زنجیر در

بخش ۴۸ - کشتن مختار، کشنده ی عبدالرحمن ابن عقیل را: کشیدند زان پس دو مرد لعین

بخش ۴۹ - جوشانیدن مختار در روغن زیتون سنان ابن انس ملعون را: سنان را که زی بصره بودی روان

بخش ۵۰ - روایت منهال ابن عمرو: نگه چون سوی خوب دیدار او

بخش ۵۱ - کشتن مختار عمرو و ابن صبیح: که بد آن بد اختر هم از دشمنان

بخش ۵۲ - رزم ابراهیم ابن مالک با عبید الله ابن زیاد: کنون ای نیوشنده بگمار هوش

بخش ۵۳ - نامه نوشتن ابراهیم، به حنظله ابن عمار حاکم نصیبین و جواب او: نداریم با تو سر دشمنی

بخش ۵۴ - روبرو شدن سپاه ابراهیم و ابن زیاد: به هم چون رسیدند هردو گروه

بخش ۵۵ - قتل داوود شامی به دست اخوص: وزین سوگران کرد اخوص رکاب

بخش ۵۶ - کشته شدن حصین پلید به دست شریک تغلبی: هماورد جست از سپاه عراق

بخش ۵۷ - تحریص ابراهیم، سپاه را به جنگ: یکی تاختن باید و دست و تیغ

بخش ۵۸ - به درک فرستادن ابراهیم، ابن زیاد را: که با تیغ کین روی کرده دژم

بخش ۵۹ - به کاخ آویختن امیر مختار: چو زان کار شد اسپری چند گاه

بخش ۶۰ - فرستادن محمد ابن حنفیه سرها و غنیمت ها را به حضور همایون: به ایوان چو خور بود پرتو فکن

بخش ۶۱ - امر فرمودن حضرت امام زین العابدین(ع)خاندان بنی هاشم را: برآرید از تن لباس سیاه

بخش ۶۲ - ساقی نامه در مقدمه ی داستان شهادت: بده ساقی آن آب یاقوتگون

بخش ۶۳ - آغاز داستان غدر اهل کوفه با امیر مختار: چه فرخنده مختار کشور پناه

بخش ۶۴ - مشورت کردن بزرگان کوفه: سپهدار مختار کرد آفرین

بخش ۶۵ - نامه فرستادن کوفیان به مصعب: که ایدر شتاب آر فرمان تو راست

بخش ۶۶ - سلاح نبرد خواستن امیر و خطاب او با جوشن: وزان پس به گنجور گفتا: برو

بخش ۶۷ - بیرون آمدن مختار با یاران: بگفتند یاران که ای نامدار

بخش ۶۸ - تنها ماندن امیر مختار و مویه گری: به یاد آمدش گویی آن رزمگاه

بخش ۶۹ - مخاطبه ی امیر مختار غایبانه با ابراهیم اشتر: صبا هدهدم من سلیمان تویی

sunny dark_mode