گنجور

 
ابوالفضل بیهقی

بخش ۱ - آغاز تاریخ امیر شهاب الدوله مسعود بن محمود رحمة الله علیهما: آغاز تاریخ امیر شهاب الدوله مسعود بن محمود رحمة الله علیهما

بخش ۲ - ادامه خطبه آغاز تاریخ: و چون از این فصل فارغ شدم آغاز فصلی دیگر کردم، ...

بخش ۳ - قصه نصر احمد: و چنان خواندم در اخبار سامانیان که نصر احمد ...

بخش ۴ - عذر نوشتن تاریخ: این فصل نیز بپایان آمد و چنان دانم که خردمندان- ...

بخش ۵ - مسعود در زمین داور: المقامة فی معنی ولایة العهد بالامیر شهاب الدوله مسعود و ما جری من احواله‌ .

بخش ۶: «و در سنه خمس و اربعمائه‌ امیر محمود از بست تاختن ...

بخش ۷ - سازش با درمیش بت: «و در سنه إحدی عشر و اربعمائه‌ امیر بهرات رفت و قصد غور کرد بدین سال.

بخش ۸ - خیشخانه: و از بیداری و حزم‌ و احتیاط این پادشاه محتشم‌، ...

بخش ۹ - شکار شیر: «و هم بدان روزگار جوانی و کودکی خویشتن را ریاضتها ...

بخش ۱۰ - قصه مانک علی میمون: «شجاعت و دل و زهره‌اش این بود که یاد کرده آمد و ...

بخش ۱۱ - قصه بوسعید سهل: «و ازین بزرگتر و بانام‌تر دیگری‌ است در باب بو ...

بخش ۱۲ - وضع امیر مسعود با پدر در سفر ری: «و بدان وقت که امیر محمود از گرگان قصد ری کرد و ...

بخش ۱۳ - عهد مسعود با منوچهر قابوس: «و میان امیر مسعود و منوچهر قابوس‌ والی گرگان و ...

بخش ۱۴ - قصه فضل سهل: در مجلد پنجم بیاورده‌ام که امیر مسعود، رضی الله ...

بخش ۱۵ - حدیث ولایت عهد رضا: و از حدیث حدیث شکافد، در ذو الریاستین که فضل سهل ...

بخش ۱۶ - ترتیب کار دیوان: و حاجب غازی بر دل محمودیان کوهی شد هر چه ...

بخش ۱۷ - گله طاهر از بونصر: یک روز چنان افتاد که امیر مثال داده بود تا جمله ...

بخش ۱۸ - آمدن خواجه احمد حسن به بلخ: محرم این سال غرتش‌ سه‌شنبه بود. امیر مسعود، رضی ...

بخش ۱۹ - خلعت پوشی خواجه احمد حسن: و دیگر روز خواجه بیامد و چون بار بگسست، بطارم آمد ...

بخش ۲۰ - گماشتن خواجه احمد دبیران را: دیگر روز بدرگاه آمد و با خلعت نبود که بر عادت ...

بخش ۲۱ - تعیین بوسهل به عارضی: و دیگر روز، چهارشنبه هفتم صفر خواجه بدرگاه آمد. و ...

بخش ۲۲ - داستان بوسهل حصیری: و فقیه بو بکر حصیری‌ را درین روزها نادره‌یی افتاد ...

بخش ۲۳ - دنباله داستان بوبکر حصیری ۱: پس از یک ساعت سنکوی‌، وکیل در نزدیک من آمد و گفت: ...

بخش ۲۴ - دنباله داستان بوبکر حصیری ۲: من بازگشتم و کار رفتن ساختم و بنزدیک وی بازگشتم، ...

بخش ۲۵ - حکایت افشین و بودلف: ذکر حکایت افشین‌ و خلاص یافتن بودلف‌ از وی‌

بخش ۲۶ - بر دار کردن حسنک، بخش اول: ذکر برادر کردن‌ امیر حسنک وزیر رحمة الله علیه‌

بخش ۲۷ - بر دار کردن حسنک، بخش دوم: و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که ...

بخش ۲۸ - بر دار کردن حسنک، بخش سوم: و آن روز و آن شب تدبیر بر دار کردن حسنک در پیش ...

بخش ۲۹ - قصه عبدالله بن زبیر: و بوده است در جهان مانند این، که چون عبد الله ...

بخش ۳۰ - جعفر برمکی: و هرون الرشید جعفر را، پسر یحیی برمک‌، چون ...

بخش ۳۱ - قصة التبانیه‌: ذکر انفاذ الرسل فی هذا الوقت الی قدر خان لتجدید العقد و العهد بین الجانبین‌ .

بخش ۳۲ - سپاهسالاری امیر محمود از جهت سامانیان: و بسر قصه سپاه‌سالاری سلطان محمود، رضی الله ...

بخش ۳۳ - سرگذشت سبکتگین و خواجه‌اش: سرگذشت امیر عادل سبکتگین‌، رضی الله عنه، که میان ...

بخش ۳۴ - حکایت سبکتگین و آهو بره: حکایت امیر عادل سبکتگین با آهوی ماده و بچه او و ترحم کردن بر ایشان و خواب دیدن‌

بخش ۳۵ - بقیه قصه التبانیه ۱: بقیة قصة التبانیه‌

بخش ۳۶ - بقیه قصه التبانیه ۲: و این امام بو صادق تبانی، حفظه الله و ابقاه‌، ...

بخش ۳۷ - نامه به قدر خان: ذکر نسخة الکتاب و المشافهتین مع الرسولین المذکورین الخارجین بجانب ترکستان‌

بخش ۳۸ - المشافهة الاولى: المشافهة الاولی‌

بخش ۳۹ - المشافهة الثانیة: المشافهة الثانیة

بخش ۴۰ - فرو گرفتن اریارق ۱: ذکر القبض علی اریارق الحاجب صاحب جیش الهند و کیف جری ذلک الی ان قتل بالغور، رحمة الله علیه‌

بخش ۴۱ - فرو گرفتن اریارق ۲: و روزی چند برین حدیث برآمد، و دل سلطان درشت شد بر ...

بخش ۴۲ - فرو گرفتن اریارق ۳: و امیر دیگر روز بار داد. سپاه‌سالار غازی بر بادی ...

بخش ۴۳ - فرو گرفتن اریارق ۴: این فروگرفتن وی در بلخ روز چهارشنبه نوزدهم ماه ...

بخش ۴۴ - فرو گرفتن غازی: ذکر القبض علی صاحب الجیش آسیغکتین الغازی و کیف ...

بخش ۴۵ - پند بیهقی: و اکنون حدیث این دو سالار محتشم بپایان آمد و سخت ...

بخش ۴۶ - رفتن مسعود به ترمذ: سلطان مسعود، رضی الله عنه، پس از آنکه دل ازین دو ...

بخش ۴۷ - قصه ولایت مکران: ذکر قصه ولایت مکران و آنچه بروزگار امیر محمود، رضی الله عنه، در آنجا گذشت‌

 
sunny dark_mode