گنجور

خردنامه

 
نظامی
نظامی » خمسه
 

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - نیایش به درگاه باریتعالی

بخش ۳ - در نعت پیغمبر اکرم

بخش ۴ - تازه کردن داستان و یاد دوستان

بخش ۵ - در اندازه هر کاری نگهداشتن

بخش ۶ - در ستایش ممدوح

بخش ۷ - خطاب زمین بوس

بخش ۸ - آغار داستان

بخش ۹ - در اینکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گویند

بخش ۱۰ - داستان اسکندر با شبان دانا

بخش ۱۱ - افسانهٔ ارشمیدس با کنیزک چینی

بخش ۱۲ - افسانهٔ ماریه قبطیه

بخش ۱۳ - افسانهٔ نانوای بینوا و توانگری وی به طالع پسر

بخش ۱۴ - انکار کردن هفتاد حکیم سخن هرمس را و هلاک شدن ایشان

بخش ۱۵ - اغانی ساختن افلاطون بر مالش ارسطو

بخش ۱۶ - حکایت انگشتری و شبان

بخش ۱۷ - احوال سقراط با اسکندر

بخش ۱۸ - گفتار حکیم هند با اسکندر

بخش ۱۹ - خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم در آفرینش نخست

بخش ۲۰ - گفتار ارسطو

بخش ۲۱ - گفتار والیس

بخش ۲۲ - گفتار بلیناس

بخش ۲۳ - گفتار سقراط

بخش ۲۴ - گفتار فرفوریوس

بخش ۲۵ - گفتار هرمس

بخش ۲۶ - گفتار افلاطون

بخش ۲۷ - گفتار اسکندر

بخش ۲۸ - گفتار حکیم نظامی

بخش ۲۹ - رسیدن اسکندر به پیغمبری

بخش ۳۰ - خردنامه ارسطو

بخش ۳۱ - خردنامه افلاطون

بخش ۳۲ - خردنامه سقراط

بخش ۳۳ - جهانگردی اسکندر با دعوی پیغمبری

بخش ۳۴ - رسیدن اسکندر به عرض جنوب و ده سرپرستان

بخش ۳۵ - گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان

بخش ۳۶ - رسیدن اسکندر به حد شمال و بستن سد یاجوج

بخش ۳۷ - بازگشتن اسکندر از حد شمال به عزم روم

بخش ۳۸ - وصیت نامه اسکندر

بخش ۳۹ - سوگند نامه اسکندر به سوی مادر

بخش ۴۰ - رسیدن نامه اسکندر به مادرش

بخش ۴۱ - نالیدن اسکندروس در مرگ پدر و رها کردن پادشاهی

بخش ۴۲ - انجامش روزگار ارسطو

بخش ۴۳ - انجامش روزگار هرمس

بخش ۴۴ - انجامش روزگار افلاطون

بخش ۴۵ - انجامش روزگار بلیناس

بخش ۴۶ - انجامش روزگار فرفوریوس

بخش ۴۷ - انجامش روزگار سقراط

بخش ۴۸ - انجامش روزگار نظامی

بخش ۴۹ - ستایش ملک عز الدین مسعود بن ارسلان

بخش ۵۰ - انجامش اقبال‌نامه