گنجور

هفت پیکر

 
نظامی
نظامی » خمسه
 

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - در نعت پیغمبر اکرم

بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم

بخش ۴ - سبب نظم کتاب

بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد

بخش ۸ - آغاز داستان بهرام

بخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

بخش ۱۰ - صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان

بخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

بخش ۱۲ - کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن

بخش ۱۳ - دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق

بخش ۱۴ - آگاهی بهرام از وفات پدر

بخش ۱۵ - لشگر کشیدن بهرام به ایران

بخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور

بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

بخش ۱۸ - برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر

بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

بخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویش

بخش ۲۱ - بردن سرهنگ بهرام‌گور را به مهمانی

بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

بخش ۲۴ - خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را

بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول

بخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم

بخش ۲۸ - نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سوم

بخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم

بخش ۳۰ - نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم

بخش ۳۱ - نشستن بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششم

بخش ۳۲ - نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم

بخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دوم

بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان

بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

بخش ۳۶ - کشتن بهرام وزیر ظالم را

بخش ۳۷ - فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار

بخش ۳۸ - در ختم کتاب و دعای علاء الدین کرپ ارسلان