گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فرخی سیستانی
فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قطعات و ابیات بازماندهٔ قصاید
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع ز بس جفای توای بیوفای عهدشکن مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | د | ر | گ | م | ن | ه | ی

ا

شمارهٔ ۱ - قطعه: خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم

ت

شمارهٔ ۲ - و او راست: همه نعیم سمر قند سر بسر دیدم

شمارهٔ ۳ - نیز او راست: به حق آنکه مرا هیچ کس به جای تو نیست

شمارهٔ ۴ - همو راست: سیاه چشما! مهر تو غمگسار منست

شمارهٔ ۵ - نیز او راست: چه کنم دل که همه درد و غم من زدلست

شمارهٔ ۶ - همو راست: طرب کنم که مرا جای شادی و طربست

شمارهٔ ۷ - واو راست: باز یارب چونم از هجران دوست

د

شمارهٔ ۸ - نیزاو راست: مرا گر چو من دوستداری نباید

شمارهٔ ۹ - همو راست: همی روی و من از رفتن تو ناخشنود

شمارهٔ ۱۰ - و او راست: نگار من چو ز من صلح دیدو جنگ ندید

شمارهٔ ۱۱ - نیز او راست: بوسه ای از دوست ببردم به نرد

شمارهٔ ۱۲ - همو راست: سر زلف تو نه مشکست و به مشک ناب ماند

شمارهٔ ۱۳ - او راست: از بس شمار بوسه که دوش آن نگار کرد

شمارهٔ ۱۴ - او راست: این منم کز تو مرا حال بدین جای رسید

ر

شمارهٔ ۱۵ - همو راست: هندوی بد که ترا باشد و زان تو بود

شمارهٔ ۱۶ - ازوست: شه زاولستان محمود غازی

شمارهٔ ۱۷ - نیز او راست: بامدادان پگاه آمد بر بسته کمر

شمارهٔ ۱۸ - همو راست: بهشت روی منا گر همی روی به سفر

شمارهٔ ۱۹ - او راست: عشق آتشیست کآب نیابد بر او ظفر

شمارهٔ ۲۰ - همو راست: آزار داری ای یار زیرا که یک زمستان

گ

شمارهٔ ۲۱ - همو راست: تا کی بوداین شوخی و تاکی بود این جنگ

م

شمارهٔ ۲۲ - نیز او راست: ندهم دل به دست تو ندهم

شمارهٔ ۲۳ - و او راست: ای رفته من از رفتن تو باغم ودردم

ن

شمارهٔ ۲۴ - ازاوست: خدای داند بهتر که چیست در دل من

شمارهٔ ۲۵ - همو راست: نوبهارآمدو بشکفت بیکبار جهان

شمارهٔ ۲۶ - نیز او راست: باغبان! زیر سرو بن منشین

ه

شمارهٔ ۲۷ - همو راست: چو روی تو نبود لاله بهاری نه

ی

شمارهٔ ۲۸ - همو راست: ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی

شمارهٔ ۲۹ - و او راست: ای جهانی ز تو به آزادی

شمارهٔ ۳۰ - و ازوست: ای ترک حق نعمت عاشق شناختی

شمارهٔ ۳۱ - همو راست: گفتم چو به گرد سمنت سنبل کاری

شمارهٔ ۳۲ - و نیز اوراست: ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری

شمارهٔ ۳۳ - نیز ازاوست: من بدین بیدلی و دوست بدین سنگدلی

شمارهٔ ۳۴ - همو راست: بر وعده مرا شکیب فرمایی

شمارهٔ ۳۵ - ازوست: لطفی اگرکنی به نگاهی چه می شود