گنجور

 
فرخی سیستانی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع در شرط ما نبود که با من تو این کنی مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | د | ی

ا

قطعه شماره ۱: تربیتی کن به آب لطف خسی را

د

قطعه شماره ۲: نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد

ی

قطعه شماره ۳: در شرط ما نبود که با من تو این کنی

قطعه شماره ۴: بر من از تو چراست بیدادی

قطعه شماره ۵: رفتی و ساختی ز جفا هر چه ساختی