گنجور

 
امامی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «همچو مهر از خاور و باد از ختن» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ن» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ش
ط
غ
ل
م
ن
ه
ی

شماره ۱ - در وصف سین: سحرگه در جهان جان بعون مبدع اشیا

شماره ۲ - در مدح الغ ترکان: زین عمارت ملک هم در رفعت و هم در صفا

شماره ۳ - در مدح فخر الملک: بفالی سعد و روزی سعد صدر و صاحب دنیا

شماره ۴ - در مدح ضیاءالدین علی: ای شکوه نیم ترکت را زفعت بی ریا

شماره ۵ - در مدح فخر الملک: ترک من پوشد ز آتش پرنیان بر روی آب

شماره ۶ - در مدح نظام الدین: چیست آن دریا که مشک و گوهرش رنگست و آب

شماره ۷ - در مدح شمس الدین صاحب دیوان: آنکه بر تخت مکرمت شاهست

شماره ۸ - در رثاء فخرالملک: صاحب شرق چو از صدر وزارت برخاست

شماره ۹ - در مدح شرف الدین مظفر: فکر بکرم چو روی بنماید

شماره ۱۰ - در مدح فخر الملک: ترک من چون طره عنبر شکن پرچین کند

شماره ۱۱ - در مدح فخر الملک: خنک آن دل که ز تیمار تو خرم گردد

شماره ۱۲ - در مدح فخرالملک: یا ساقی الصبوح که پیک صبا رسید

شماره ۱۳ - در مدح فخرالملک: شاه انجم چون ز برج جدی سر برمی‌زند

شماره ۱۴ - در مدح فخرالملک: سلامی نجوم سما زو منور

شماره ۱۵ - در مدح جمال الدین محمد یحیی: تازه و خرمست چون رخ یار

شماره ۱۶ - تجدید مطلع: چیست آن پیکر نحیف و نزار

شماره ۱۷ - تجدید مطلع: کای پریچهره مست خواب و خمار

شماره ۱۸ - تجدید مطلع: کای ضمیرت با بر گوهر بار

شماره ۱۹ - تجدید مطلع: آمدم با ثنای صدر کبار

شماره ۲۰ - در مدح فخر الملک: هوای تو ای جنت روح‌پرور

شماره ۲۱ - در مدح فخرالملک: دوش چون برزد سر از جیب افق بدر منیر

شماره ۲۲ - در مدح شمس الملک: وه که پیدا می کند هر دم ز روی روشنش

شماره ۲۳ - در مدح شمس الملک: خیز ای کشیده حسن تو بر آفتاب خط

شماره ۲۴ - در مدح علاء الدوله ابوالفتح: تا داد چشم مست ترا روزگار تیغ

شماره ۲۵ - در مدح علاء الدوله ابوالفتح: در آمد از در من دوش مست خواب و خیال

شماره ۲۶ - در مدح زین الدین هندی: دوش بیخود ز خود جدا گشتم

شماره ۲۷ - در مدح علاء الدوله ابوالفتح: بر اوج گنبد گردون ز موج لجه ی عالم

شماره ۲۸ - در مدح سلطان شرف الدین یوسف: همچو مهر از خاور و باد از ختن

شماره ۲۹ - تجدید مطلع: کای سر زلف ترا شب در شکن

شماره ۳۰ - در مدح فخرالملک: در سلک نظم گوهر نظم خدایگان

شماره ۳۱ - در مدح الغ ترکان خاتون: ماه من تا جان و گوهر در شکر دارد نهان

شماره ۳۲ - در مدح خواجه شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان: از صفای صفه ات، ترکیب عالم را روان

شماره ۳۳ - در مدح فخرالملک: ای ز ایوان رفیعت آسمان گشته زمین

شماره ۳۴ - حضرت جان پرور دستور شاه: حضرت جان پرور دستور شاه

شماره ۳۵ - مژده دولت را که باز آمد سوی اقلیم جاه: مژده دولت را که باز آمد سوی اقلیم جاه

شماره ۳۶ - در مدح فخر الملک: زهی ببوی تو گل پیرهن قبا کرده

شماره ۳۷ - تجدید مطلع: زهی جلال تو از عرش متکا کرده

شماره ۳۸ - تجدید مطلع سوم: که ای فراق تو جان از تنم جدا کرده

شماره ۳۹ - در مدح ظهیرالدین نصیر الملک صاحب دیوان: ای به صنعت شام را بر صبح پرچین ساخته

شماره ۴۰ - در مدح علاء الدوله رکن الدین ابوالفتح قتلغ شاه: منت ایزد را که بعد از طول و عرض و سال و ماه

شماره ۴۱ - کماندار چشم تو در ناتوانی: کماندار چشم تو در ناتوانی

شماره ۴۲ - در مدح فخرالملک: صبح است در ده ای پسر ماه چهره می

شماره ۴۳ - در مدح ضیاء الدین علی: ز آیینه ی سپهر چو شد رنگ منجلی

شماره ۴۴ - قصیده در ملک فخرالملک: چون کبک شسته لب بشراب مروقی

sunny dark_mode