گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «ز روزگار ندیدم دمی فراغت بال» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ل» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
ر
ش
ل
ن
ه
ی

شمارهٔ ۱: آنم که از ضمیر منست انور آفتاب

شمارهٔ ۲: ترسم که بس که می کنم از درد اضطراب

شمارهٔ ۳: خوش در نگار بسته دگر نوبهارست

شمارهٔ ۴: ای از سپاه خط تو خورشید در حصار

شمارهٔ ۵: گذشت آن که روی لاله خیمه بر گلزار

شمارهٔ ۶: چنان گریستم از درد دوری دلبر

شمارهٔ ۷: غمم نمی رود از دل به گریه بسیار

شمارهٔ ۸: زهی زخوی تو بر باد داده جان آتش

شمارهٔ ۹: ای زخط بگرفته خورشید رخت در بر هلال

شمارهٔ ۱۰: گرفتم آینه تا بنگرم حقیقت حال

شمارهٔ ۱۱: ز روزگار ندیدم دمی فراغت بال

شمارهٔ ۱۲: زهی ز غیرت ابروت دلشکسته هلال

شمارهٔ ۱۳: زبس که ریختم از دیده خون دل بیرون

شمارهٔ ۱۴: اشک نبود این که می بارم ز روز تار من

شمارهٔ ۱۵: ز جور دل که هیچ کس مباد چنین

شمارهٔ ۱۶: بیابیا قدمی نه چو گل به صحن چمن

شمارهٔ ۱۷: شد چنان گرم جهان ز آمدن تابستان

شمارهٔ ۱۸: ای مکان پاسبانانت فراز آسمان

شمارهٔ ۱۹: باد نوروز آمد و آورد بوی یاسمین

شمارهٔ ۲۰: از بس که گریه کردم و از بس کشیدم آه

شمارهٔ ۲۱: باز این منم گذاشته در کوی یار پای

شمارهٔ ۲۲: زبس که یافت دلم لذت گرفتاری

شمارهٔ ۲۳: زهی نگاه تو سرگرم مردم آزاری

شمارهٔ ۲۴: دامنم دریای خون زین چشم خون پالاستی

شمارهٔ ۲۵: من آن چه می کشم از جور چرخ مینایی