گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سوزنی سمرقندی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ندارم با تو روی آشتی رو» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «و» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
ز
ل
م
و
ه
ی

شماره ۱ - باده پیش آر: ساقیا پیش آر باز آن آب آتش‌فام را

شماره ۲ - دلبر جانان: باز دیگر ره دل من دلبری جانان گرفت

شماره ۳ - با من چرا نگفتی: چرا نگفتی با من بتا به روز نخست

شماره ۴ - عهد و وفا: ای شده عهد تو بر کینه و پیکار درست

شماره ۵ - بوی بنفشه: یار مرا خط بنفشه زار برآمد

شماره ۶ - تو چو آهویی: غالیه غاشیه زلف پریش تو کشد

شماره ۷ - خاک زمستان: زنده شد خاک زمستان کشته از باد بهار

شماره ۸ - لعبت بدیع: ای سرو رسته از طرف جویبار بر

شماره ۹ - ایدوست: ما را ز غم عشق تو ایدوست بس آخر

شماره ۱۰ - عشق و بهار: عشق و بهار و فرقت یار و تن نزار

شماره ۱۱ - لذت عشق: عمرم افزونی گرفت از لذت عشق عمر

شماره ۱۲ - خط نگار من: خط نگار ترک من چون طوق قمری بر قمر

شماره ۱۳ - لعبت نخجیری چشم: زلف چون قیر تو ای بی تو مرا روز چو قیر

شماره ۱۴ - خواهی بوفا گوش بتا خواهی کین توز: بنمود بمن روی نگارین خود امروز

شماره ۱۵ - چون گل نوروز: مشکین کله بر گل نهی ای ماه کله دوز

شماره ۱۶ - لاله رخ: تا بسته ام بدان دو رخ لاله فام دل

شماره ۱۷ - روی تو: ای رنگ خواسته ز لبان تو فام لعل

شماره ۱۸ - در دل ترا هواست که با من جدل کنی: از روی تو چو چشمه خورشید در حمل

شماره ۱۹ - با ما تو کجم؟: راست اینست که جز با تو بدل راست نیم

شماره ۲۰ - ای سیمین سرو: ای جفت دل من از تو فردم

شماره ۲۱ - فریاد از جور تو: ای نگار از حد گذشت این فتنه و بیداد تو

شماره ۲۲ - با تو روی آشتی ندارم: ندارم با تو روی آشتی رو

شماره ۲۳ - سپید دلم را سیاه کردی: سپید کارا کردی دلم به عشق سیاه

شماره ۲۴ - بغدادی نگاری: بیا ای دیده در بغداد دجله

شماره ۲۵ - ای پسر: ای پسری کان دو زلف بر زده داری

شماره ۲۶ - زلفک تو: چرا کند بسر زلفک تو گل سپری

شماره ۲۷ - دو نرگس او: بسم ز نرگس سیراب و لاله خودروی

sunny dark_mode