گنجور

 
جیحون یزدی

شماره ۱ - وله: طلعت میراست این در خلعت شاه جلیل

شماره ۲ - وله: باز از تشریف ظل شه جهان پرنور شد

sunny dark_mode