گنجور

 
جامی
 

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - آشنایی قیس و لیلی

بخش ۳ - شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز

بخش ۴ - در بوتهٔ امتحان گداختن لیلی، قیس را

بخش ۵ - عهد وفا بستن لیلی با قیس

بخش ۶ - خبر یافتن پدر مجنون از عشق او به لیلی

بخش ۷ - بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون

بخش ۸ - با خبر شدن قبیلهٔ لیلی از عشق او و مجنون و منع وی از دیدن یکدیگر

بخش ۹ - سیاست کردن پدر لیلی وی را به خاطر دیدار مجنون

بخش ۱۰ - شکایت بردن پدر لیلی از مجنون پیش خلیفه

بخش ۱۱ - رفتن پدر و اعیان قبیلهٔ مجنون به خواستگاری لیلی

بخش ۱۲ - ملاقات کردن مجنون، لیلی را غیبت مردان قبیله

بخش ۱۳ - وصف تابستان و به سفر حج رفتن لیلی و همراه شدن مجنون با قافلهٔ وی

بخش ۱۴ - عاشق شدن جوانی از ثقیف به لیلی و نکاح کردن آن دو

بخش ۱۵ - شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را

بخش ۱۶ - نامه نوشتن لیلی به مجنون

بخش ۱۷ - بیمار شدن شوهر لیلی و وفات یافتن وی

بخش ۱۸ - شکستن لیلی کاسهٔ مجنون را و رقص کردن وی از ذوق آن

بخش ۱۹ - در انتظار لیلی ایستادن مجنون و آشیان کردن مرغ بر سر وی

بخش ۲۰ - مرگ مجنون

بخش ۲۱ - وصف خزان و مرگ لیلی

بخش ۲۲ - در ختم کتاب و خاتمهٔ خطاب