گنجور

 
بلند اقبال رودکی

در این بخش شعرهایی را فهرست کرده‌ایم که در آنها بلند اقبال مصرع یا بیتی از رودکی را عیناً نقل قول کرده است:


 1. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۲ :: رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی

  بلند اقبال (بیت ۱): بوی یار مهربان آیدهمی - بر مشامم بوی جان آید همی

  رودکی (بیت ۱): بوی جوی مولیان آید همی - یاد یار مهربان آید همیدر این بخش مجموعه شعرهایی از دو شاعر را که توأماً هموزن و همقافیه هستند در گروه‌های مجزا فهرست کرده‌ایم:


 1. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲:ز بو به چین شکنی قدر ناف آهو را - کنی ز شانه پریشان چو عنبرین مو را


  رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۹:بتا، نخواهم گفتن تمام مدح ترا - به شرم دارد خورشید اگر کنم سپری


 2. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹:روشن چراغ کس نکند پیش آفتاب - ای آفتاب پیش رخ ماه من متاب


  رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۸:تا کی کنی عذاب و کنی ریش را خضاب؟ - تا کی فضول گویی و آری حدیث غاب؟


 3. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱:می دهی درد سرم چند ای طبیب - دردما را چاره باید ازحبیب


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۲۱:خود ترا جوید همه خوبی و زیب - هم چنان چون تو جبه جوید نشیب


 4. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰:دلم به زلف خم اندر خم تو در بنداست - چو پای بند به بند تو است خرسنداست


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸ - زمانه:زمانه پندی آزادوار داد مرا - زمانه چون نگری سر به سر همه پند است


 5. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۱:ای دو زلفت پر خم وچین چون کمند - درکمندت صد هزاران دل به بند


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۳۷:کرد روبه یوزواری یک زَغَند - خویشتن را زان میان بیرون فگند

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۳۸:مرد دینی رفت و آوردش کَنَند - چون همی مهمان درِ من خواست کند

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۳۹:گنبدی نهمار بر برده، بلند - نه ستونش از برون، نه زیر بند

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۴۰:روز جستن تازیانی چون نوند - روز دن چون شست ساله سودمند

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۴۱:روز جستن تازیانی چون نوند - بیش باشد تا تو باشی سودمند


 6. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۹:دیشب خیال چشم تومستم چنان نمود - کز من قرار وطاقت وهوش و خرد ربود


  رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۲:شاخی برآمد از بر شاخ درخت تود - تاخی ز مشک و شاخ ز عنبر درخت عود


 7. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۵:نصیب جان ودلم شد بلای هجرت باز - به وصل خود در دولت به رویمن کن باز


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۹:زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز - زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز


 8. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۴:سیاووش است گردیده زره پوش - ویا زلف است بردوش سیاووش


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۷:بود زودا، که آیی نیک خاموش - چو مرغابی زنی در آب پاغوش


 9. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۳:شب فراق تو بیرون نمی روم زخیال - خیال روی توام کرده است همچو هلال


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۰:کسان که تلخی زهر طلب نمی‌دانند - ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال


 10. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۳:ساقی امشب می دهی گر می به من - ساغر از کف نه به من می ده به من


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۸:کشتیی بر آب و کشتیبانش باد - رفتن اندر وادیی یکسان نهاد

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱۵:آن که را دانم که: اویم دشمنست - وز روان پاک بدخواه منست

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷۲:کرد باید مر مرا و او را رون - شیر تا تیمار دارد خویشتن

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷۳:پس شتابان آمد اینک پیرزن - روی یکسو، کاغه کرده خویشتن


 11. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۶:گفتمش چون بینمت ای نازنین - گفت رودر آینه خود در ببین


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷۹:گر درم داری، گزند آرد بدین - بفگن او را گرم و درویشی گزین


 12. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۸:هر صفائی که دارد آن مه رو - هست من را چون هستیم هست او

  بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۹۰:ای بت ماه روی مشکین مو - دل به چوگان زلف توچون گو


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۲۳:چون نهاد او پهند را نیکو - قید شد در پهند او آهو


 13. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۶۸:چون تونبودآدمی در دلبری - حور وغلمانی ندانم یا پری


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۶:مار را، هر چند بهتر پروری - چون یکی خشم آورد کیفر بری


 14. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۲:بوی یار مهربان آیدهمی - بر مشامم بوی جان آید همی


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی:بوی جوی مولیان آید همی - یاد یار مهربان آید همی


 15. بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۸:عجب از چشم سیه راهزنی - آفت جان ودل مرد و زنی


  رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۵:مهر جویی ز من و بی مهری - هده خواهی ز من و بیهده‌ای


 16. بلند اقبال » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰:زمانه ای است که شادی به خلق گشته حرام - حرام گشته ز غم زندگی به خاص و به عام

  بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۴ - قطعه:نبود درهمه رویزمین چو کشورفارس - به ملک فارس نبودند گر مشیر وقوام


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۱:دریغم آید خواندن گزاف وار دو نام - بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام

  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۳:اگر امیر جهاندار داد من ندهد - چهار ساله نوید مرا که هست خرام


 17. بلند اقبال » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۱:سال پارم بود یاری ماهروی ومهربان - دشمن دین آفت دل شور تن آشوب جان


  رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۲:خواسته تاراج گشته، سر نهاده بر زیان - لشکرت همواره یافه، چون رمهٔ رفته شبان


 18. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۸ - قطعه:سینه باشد صد در لفظ عرب - صدر دیوانخانه ماهست پشت


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۲۳:با کُروز و خرمی، آهو به دشت - می خرامد چون کسی کو مست گشت


 19. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۹ - قطعه:ای امیری که چون تو در بخشش - نیست در زیر گنبد دوار

  بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۰ - قطعه:آنچنان تنگ گشته دل به برم - که اگر یابد آگهی دلدار


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۴ - بر رخش «زلف» عاشق است چو من:بر رخش زلف عاشق است چو من - لاجرم همچو منش نیست قرار

  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۸:دور ماند از سرای خویش و تبار - نسری ساخت بر سر کهسار


 20. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۱ - قطعه:سه رسدکرده پریشانی عالم را چرخ - دو به من داده یکی را به خم طره یار


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۸:گر شود بحر کف همت تو موج زنان - ور شود ابر سر رایت تو توفان بار


 21. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۲ - قطعه:رفیق خوب به است از برادر وفرزند - اگر به دست تو آید چوجان عزیزش دار


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۷:اگر گل آرد بار آن رخان او، نه شگفت - هر آینه چو همه می‌خورد گل آرد بار


 22. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۶ - قطعه:هر صفاتی که هست ایزد را - همه اندر علی بود پنهان

  بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۷ - قطعه:نیست ازجان ودل عزیزتری - خواستم پیشکش کنم دل وجان


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۲:یاد کن: زیرت اندرون تن شوی - تو برو خوار خوابنیده، ستان


 23. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۸ - قطعه:ای رخت چون گل از لطافت ولون - آرزوی دلم توئی به دوکون


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۲۲:بودنی بود، می بیار اکنون - رطل پرکن ، مگوی بیش سخون


 24. بلند اقبال » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۰ - قطعه:خری با خری گفت منت ز کس - نباید کشیدن پی کاه وجو


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۳۳:بداندیش دشمن برو ویل جو - که تا چون ستاند ازو چیز او


 25. بلند اقبال » دیوان اشعار » ماده تاریخ » شمارهٔ ۲ - تاریخ فوت:نصیر الملک هم دیدی که ناگاه - جهان و زندگی را کرد بدرود


  رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۵:نیارم بر کسی این راز بگشود - مرا از خال هندوی تو بفنود


 26. بلند اقبال » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۲ - وداع شاه شهید با اهل حرم:بر ذوالجناح شد چو شه بی‌سپه سوار - گفتی که آفتاب عیان شد ز کوهسار


  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۹:ای خواجه، این همه که تو بر می‌دهی شمار - بادام ترّ و سیکی و بهمان و باستارsunny dark_mode