گنجور

 
عطار نیشابوری
 

اخطار: این کتاب به اشتباهاً عطار نیشابوری نسبت داده می‌شود اما در اصل متعلق به شاعری به نام «محمد عصار لواسانی» است (این پیوند را ببینید). در فرصت مناسب انتقال این اثر از آثار عطار نیشابوری به مدخلی متعلق به شاعر واقعی آن صورت خواهد پذیرفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

در نعت حضرت سید المرسلین(ص)

آغاز سخن

در توحید فرماید

در شرح دل فرماید

دربیان و شرح عقل فرماید

در شرح عشق فرماید

در شرح نفس فرماید

نباید بود ازو غافل زمانی

در بیان ایمان و اسلام

در بیان و شرف علم فرماید

در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید

در بیان نمایش و روش و کشش

درونش از دو عالم فرد باشد

در بیان خرقه ارادت فرماید

در بیان ریاضت فرماید

در بیان رعایت ادب فرماید

در بیان نصیحت و نگاهداشت صحبت

در تحقیق صحبت فرماید

در تحقیق مقامات اهل سلوک

در بیان اقسام اهل ایمان

در بیان نیستی و «موتواقبل ان تموتوا»

در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص

در توحید و در بیان آنکه باب توبه نبندد که موجب ختم ولایت نباشد

در بیان قوتهای معنی

در بیان مواظبت بریاضت و چهار اربعین و کیفیت آن

در دستور اربعین اول فرماید

در بیان اربعین ثانی

در اربعین ثالث فرماید

در بیان دستور اربعین رابع

در بیان سماع و کیفیت آن

در بیان شاهد بازی و اینکه شاهد بازی که را مسلم باشد

در بیان اولیائی که تحصیل علم کرده باشند و اولیائی که امی باشند

در شرح کشف اولیاء

در مناجات و ختم کتاب فرماید

تاریخ نظم کتاب