گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
اسیری لاهیجی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «مست و خرابم کن چنان کز ما برآیم هو شوم» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ز
ل
م
ن
ه
ی

شماره ۱: ای که داری حسن جان افزای دوست - دررخ خوبان نظرکن بین که ظاهر حسن اوست

شماره ۲: یارم چو نقاب از رخ چون ماه گشودست - از پرده هر ذره بمن مهر نمودست

شماره ۳: جام جهان نما دل انسان کامل است - مرآت حق نما بحقیقت همین دل است

شماره ۴: دوش دیدم یار مست و جمله اغیار مست - جام مست و باده مست و خانه خمار مست

شماره ۵: درد عشقش مرهم جان منست - کفر عشقش عین ایمان منست

شماره ۶: هرکس که در حریم وصال تو محرم است - اورا فراغت از غم و شادی عالم است

شماره ۷: چو از عالم جمال او عیانست - بعالم ازچه رو رویش نهانست

شماره ۸: مائیم و عشق و مهر و وفا هر کجا که هست - معشوق و ناز و جور و جفا هرکجا که هست

شماره ۹: یار در جانست و جان جویان که آن جانان کجاست - دل بدلبر همدم و پرسان ز جان کان جان کجاست

شماره ۱۰: طالب وصل ترا خانه چه کعبه چه کنشت - مست دیدار ترا جای چه دوزخ چه بهشت

شماره ۱۱: یارم چو بناز و عشوه برخاست - فریاد برآمد از چپ و راست

شماره ۱۲: مرا با دوزخ و جنت چه کار است - مراد عاشقان دیدار یار است

شماره ۱۳: منادی در منادی این ندایست - که درد عشق را درمان فنایست

شماره ۱۴: آئینه خدا بخدا مرتضی علیست - گنج بقا و نور لقا مرتضی علیست

شماره ۱۵: آن دلبر پنهانی سرمست بصحرا شد - خود را بجهان بنمود عالم همه شیدا شد

شماره ۱۶: دوش اندر بزم وصل یار بودم تا به روز - شب همه شب مست آن دیدار بودم تا به روز

شماره ۱۷: هر جا ظهور یافت کمال و صفای دل - عالم نبود ذره اندر فضای دل

شماره ۱۸: من که خورشید جمال تو عیان می بینم - عکس روی تو ز مرآت جهان می بینم

شماره ۱۹: ما دل و دین در قمار عشق جانان باختیم - خلوت جانرا ز رخت غیر وا پرداختیم

شماره ۲۰: ما مست شراب لعل یاریم - مخمور دو چشم پرخماریم

شماره ۲۱: ساقی شراب عشق ده تا از خرد یکسو شوم - مست و خرابم کن چنان کز ما برآیم هو شوم

شماره ۲۲: کافر عشقم مسلمان نیستم - بت پرستم اهل ایمان نیستم

شماره ۲۳: من آن رند خراباتم که هشیارانه می نوشم - من آن قلاش رسوایم که دایم مست و بیهوشم

شماره ۲۴: ما دو عالم را همه لا دیده ایم - لا چه باشد جمله الا دیده ایم

شماره ۲۵: ای دل بیا بکوی خرابات جا کنیم - با پیر میفروش بجان اقتدا کنیم

شماره ۲۶: ای عاشقان ای عاشقان مائیم عشق دلبران - چون عشق سودی بی زیان کاری نباشد در جهان

شماره ۲۷: امام و هادی جانی علی ولی الله - طبیب درد نهانی علی ولی الله

شماره ۲۸: توئی که مشرق انوار و ذات اسمائی - توئی که قطره و موج و حباب و دریائی

شماره ۲۹: ای دل ز جفای او چو نالی هر دم - کز ناله بخاطرش نشیند گردم

شماره ۳۰: ای مهر تو کرده خانه در جان و دلم - بسرشته غم عشق تو در آب و گلم

شماره ۳۱: تا عشق تو خیمه زد بصحرای دلم - بگرفت سپاه غم سراپای دلم

شماره ۳۲: تا عشق ترا به جان و دل بگزیدیم - مهر دو جهان ز جان و دل ببریدیم

شماره ۳۳: در هر چه نظر کنم ترا می بینم - من غیر تو از جهان کجا می بینم

شماره ۳۴: مخمور شراب جام وحدت مائیم - دردی کش میخانه کثرت مائیم

شماره ۳۵: در دام کمند زلف تو افتادم - سودای چنین ز غم کند آزادم

شماره ۳۶: عمری بامید آنکه رویت بینم - یا بو که گلی ز باغ وصلت چینم

شماره ۳۷: می‌سوزم و می‌گدازم و می‌گویم - وصلت چو نمی‌شود چرا می‌بویم

شماره ۳۸: ما از غم تو روی به صحرا کردیم - واندر طلبت پشت به دنیا کردیم

شماره ۳۹: اسیری از سگان نوربخش است - از آنش دردو عالم نوربخش است

شماره ۴۰: پیش غمم ز عشق شه بیوفای من - یعقوب آنچه دیده کمیته جفای من

شماره ۴۱: ما مست شراب وصل یاریم - وز هر دو جهان خبر نداریم

 
 
sunny dark_mode