گنجور

 
اسیری لاهیجی

تا عشق ترا به جان و دل بگزیدیم

مهر دو جهان ز جان و دل ببریدیم

نقد دو جهان بهای درد و غم تو

دادیم و غم ترا به جان بخریدیم

 
 
 
sunny dark_mode