گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی » قطعات
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع ز صحبت تو زلیخا شود دل افسرده مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | د | ر | ز | ش | ض | م | ن | ه | ی

ا

شمارهٔ ۱ - ذوق دریوزه!: نه از آن دیر بخشد ایزد کام

ت

شمارهٔ ۲ - درشکایت از ابناء روزگار: دنیا طویله ایست پر از جنس چارپای

شمارهٔ ۳ - ستایش: نشسته بودم ودی در وثاق می گفتم

شمارهٔ ۴ - سخن در وصف خویشتن: آن باغ داغ پررر آذر طبیعتم

شمارهٔ ۵ - رفع تهمت: تهمت فسق بمن کرد یکی کفراندیش

شمارهٔ ۶ - ظل یزدان: دی شنیدم کز سمند افتاد آن کاندر رهش

شمارهٔ ۷ - نحوست طالع: عرفی بحیرت از فلک ظالمم کز او

شمارهٔ ۸ - فراز و نشیب: اندر این بزم از دوکس شرمنده ام دائم که باز

د

شمارهٔ ۹ - درشکایت روزگار: عرفی آغاز گریه کن شاید

شمارهٔ ۱۰ - درتهنیت تولد فرزند ممدوح: صد شکر که فخر دوده جاه

شمارهٔ ۱۱ - خفض جناح: ملاف عرفی از این ترهات وژاژمخای

شمارهٔ ۱۲ - سعدی و عرفی: دی کسی گفت که سعدی گهر اندوز سخن

شمارهٔ ۱۳ - باغ وصل: بیا ای بخت سرگردان و بنشین

شمارهٔ ۱۴ - مطایبه: ای که از تهمت مؤثر تو

شمارهٔ ۱۵ - ذوق غزل: عرفی نه ارث و کسب و نه زرق و نه حرص و آز

شمارهٔ ۱۶ - قدرت طبع: سخن شناسا گربیت بنده رد کردی

شمارهٔ ۱۷ - نشاه دل: هیچ دل راه بر درش نسپرد

شمارهٔ ۱۸ - مهمان وعظ: ای بلهوص که آمده میهمان وعظ

شمارهٔ ۱۹ - بخل بی نهایت: همدمی دارم بسی خوش صحبت اما گرسنه

ر

شمارهٔ ۲۰ - آخرین سخن: فسانه ای بشنو عرفی از من بیمار

شمارهٔ ۲۱ - آزمایش: زهر هنر که زنم لاف ، امتحان شرط است

شمارهٔ ۲۲ - حسن تعبیر: خدایگانا ! دی بی تو در وثاق امید

ز

شمارهٔ ۲۳ - عید صیام: صباح عید صیامی برغبت عرفی

شمارهٔ ۲۴ - طباخ بهشت: شرم بادت گفته ای عرفی فلانرا خام گفت

ش

شمارهٔ ۲۵ - صلح و جنگ: عرفی نصیحت کنمت گوش دار ، گوش

شمارهٔ ۲۶ - برهان وسواس: ای قوی برهان وسواست علیکم بالسکوت

ض

شمارهٔ ۲۷ - درصفت اسب: شاهنشها ! حقیقت اسبی که داده ای

م

شمارهٔ ۲۸ - ملازم شعر: اگر ملازم شعرم مدان که بی خبرم

شمارهٔ ۲۹ - گریه بی اثر: چه گویمت که نیرزد بگفتگو«عرفی»

شمارهٔ ۳۰ - شکوائیه: شعر فخر و شاعران ننگین ز فرط حرص وآز

ن

شمارهٔ ۳۱ - ذکر مفاخر: منم عرفی امروز کز کشت طبعم

شمارهٔ ۳۲ - توبیخ: ای که درآئینه ام خود راسیه رو دیده ای

شمارهٔ ۳۳ - اعتذار: از خجلت این گنه که عفوش

ه

شمارهٔ ۳۴ - لطف قیاس: بحضرت تو مرا نسبتی است عرض کنم

شمارهٔ ۳۵ - حسن یوسف: بدون معنی اگر حسن یوسفی داری

ی

شمارهٔ ۳۶ - خطاب به حکیم ابوالفتح: بحر هنر ، حکیم ابوالفتح ، کان فضل

شمارهٔ ۳۷ - محمل گل: ای وفا پیشه یار هم مشرب

شمارهٔ ۳۸ - لطیفه: لطیفه ای زسر صدق گویمت «عرفی»

شمارهٔ ۳۹ - سخن ناشنیده: شنیده ام که بشوخی برآن سری عرفی