گنجور

 
عرفی

سخن شناسا گربیت بنده رد کردی

خجل مباش که منهم ز خجلتم آزاد

ترا قبول نیفتاد ناقبولی آن

باین دلیل که گفتی مرا قبول افتاد

اگر بطبع توبیتی زبنده جا نگرفت

نه شعر من بدونی طبع تست کج بنیاد

هم از خوشابی و غلطانی است گوهر کان

نمی تواند برسطح مستقیم استاد

 
sunny dark_mode