گنجور

 
عرفی

زهر هنر که زنم لاف ، امتحان شرط است

بیازمای مکن پیش از امتحان انکار

بلی ، کلیمم ،کاذب نبوتم ، کو: نیل؟

بلی ، خلیلم ،ناپخته دعوتم ، کو: نار

 
sunny dark_mode