گنجور

 
امامی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای شده جان در سر سودای تو» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «و» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ر
ق
م
و
ه
ی

شماره ۱: زلف اندر تاب چینی دیگرست

شماره ۲: شبت ز بهر چه بر روز سایبان انداخت

شماره ۳: ز دل بگذر کرا پروای جانست

شماره ۴: با عشق دلی که آشنا نیست

شماره ۵: ترک من دل بردن آئین می کند

شماره ۶: رای مرا چو شیفته روی خویش کرد

شماره ۷: مقصود ترک اول سالک نجات بود

شماره ۸: از هنر مرد بهره ور گردد

شماره ۹: مرا که گفت که دل بگسل از دیار و زیار

شماره ۱۰: از نسیم زلفش ای باد سحر

شماره ۱۱: نه رای آنکه بترک دیار و یار کنم

شماره ۱۲: در محیطی فکنده ام زورق

شماره ۱۳: دوش جام وصل جانان خورده‌ام

شماره ۱۴: گفتم که فروغی ز لب لعل تو دیدم

شماره ۱۵: ای شده پای بند جان طره مشکبار تو

شماره ۱۶: ای شده جان در سر سودای تو

شماره ۱۷: تا کی زنی ز مشک سیه بر زره گره

شماره ۱۸: سواد لعل تو ای فتنه ی مسلمانی

شماره ۱۹: بربود دلم، در چمنی، سرو روانی

شماره ۲۰: باز بی‌دین و دلم کرد شبی و سحری

شماره ۲۱: تو که خود مونس روان بودی

شماره ۲۲: کرا آن زهره و این راستگوئی

sunny dark_mode