گنجور

 
امامی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «در عالم عشق طور، طور غم تست» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ر
م
ن
ی

شماره ۱: دلبر که به حسن او نبودست و نه هست

شماره ۲: در عالم عشق طور، طور غم تست

شماره ۳: آن شب که ملازم فروغ روز است

شماره ۴: راهی ز زبان ما بدل پیوستست

شماره ۵: تا حاصل دردم سبب درمان گشت

شماره ۶: کی فتنه ی نرگس تو در خواب شود

شماره ۷: شیرین دهنت چون صفت جان دارد

شماره ۸: هرگه که دل خسته در آن می کوشد

شماره ۹: ز آن پیش مرا که روح در پرده شود

شماره ۱۰: نشناخته ای، ای دل بیدانش و درد

شماره ۱۱: بی روی تو، ای شیفته از روی تو خور

شماره ۱۲: جانا می لعل ارغوانیت که داد

شماره ۱۳: ای دل غم این جهان بیهوده مخور

شماره ۱۴: ای زلف و رخت چو ظلمت و نور بهم

شماره ۱۵: ای از پی دیدار تو ام در سر چشم

شماره ۱۶: ای برده خیال تو مرا خواب ز چشم

شماره ۱۷: آن ماه که پرورده ی مهر اویم

شماره ۱۸: در دور سپهر مهر ساقی مائیم

شماره ۱۹: بی روی تو گرزآنکه نمی داشت دلم

شماره ۲۰: ای نه فلک از کلک تو در تحت رقوم

شماره ۲۱: ای دوست من از هیچ مشوش گردم

شماره ۲۲: من داغ بلاها که ز دلبر دارم

شماره ۲۳: ای رفته و برگزیده بر ما دگران

شماره ۲۴: ای از گل دولت تو شاهی بوئی

شماره ۲۵: ایدل ز پی سایه خود چند روی

شماره ۲۶: ای فیض صحاب کرمت آواری

شماره ۲۷: گر داشتمی بقدر همت دستی

sunny dark_mode