گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

بخش ۱ - روضه دوم در ذکر فضلا و محققین حکما به ترتیب حروف تهجی: ابوعلی سینای بلخی

بخش ۲ - ابوعلی سینای بلخی قدس سره العزیز: و هو علی بن عبدالله بن حسین بن سینا. آن جناب ...

بخش ۳ - افضل کاشی نور الله مرقده: وهو افضل الدین محمد القاشانی، حکیمی است ...

بخش ۴ - ابوالقاسم فندرسکی قدس سره: اسم شریف آن جناب میرابوالقاسم و فندرسک قریه‌ای ...

بخش ۵ - اشراق اصفهانی نور الله روحه: وهو زبدة الفضلا و قدوة الحکما میر محمد باقر ...

بخش ۶ - ابن یمین فریومدی خراسانی: وهو امیر محمود بن یمین الدین محمود فریومدی ...

بخش ۷ - اثیر اخسیکتی: فاضلی آگاه و سخنوری صاحب جاه. اخسیکت از ولایت ...

بخش ۸ - اشرف سمرقندی: اسم شریفش سید معین الدین. چون سید حسن غزنوی اشرف ...

بخش ۹ - احیای همدانی: اسم شریفش میرزا محمد هاشم. حکیمی است عظیم الشأن و ...

بخش ۱۰ - ابوسعید کالیبی هندی: از فرزانگان هندوستان و مرتاض بوده. این بیت از اوست:

بخش ۱۱ - انسی سیاه دانی: اسمش عبدالرحمن بن بختیار. مردی عالم و کامل بوده. ...

بخش ۱۲ - اسد کاشی: اسمش قاضی اسدالله و فاضلی است صاحب جایگاه. به ...

بخش ۱۳ - امری شیرازی: قاسم نام داشته و به علوم غریبه رایت شهرت افراشته. ...

بخش ۱۴ - ابوسعید بزغش شیرازی قدس سره: از مشایخ و از محققین زمان خود بود. از اصحاب شیخ ...

بخش ۱۵ - ادایی یزدی علیه الرحمة: از وارستگان قلمرو وجود و نظارگیان جمال شهود. ...

بخش ۱۶ - انوری ابیوردی: حکیم اوحدالدین از فضلای زمان و از حکمای اوان خود ...

بخش ۱۷ - بندار رازی: اسمش خواجه کمال الدین و از اهل قهستان ری و صاحب ...

بخش ۱۸ - باقی تبریزی علیه الرحمه: اسمش میر عبدالباقی. از فضلای زمان خود افضل، و از ...

بخش ۱۹ - بدیهی سجاوندی: وهو مجدالدین احمد. از فضلا و حکمای زمان سلطان ...

بخش ۲۰ - بهاءالدین زکریای ملتانی: از مشاهیر عرفا و اماجد فضلاست. مرید شیخ شهاب ...

بخش ۲۱ - جمال اصفهانی قدس سره: اسمش عبدالرزاق و در فضایل و کمالات یگانه آفاق. ...

بخش ۲۲ - حافظ شیرازی قدس سره: وهو فخرالمتألهین، خواجه شمس الدین محمد الحافظ ...

بخش ۲۳ - حسین یزدی نور الله روحه: و هو زبدة الفضلاء و العلما قاضی میر حسین میبدی. ...

بخش ۲۴ - حارثی مروی علیه الرحمة: فاضلی دانشور و شیخی معرفت گستر است. مدت‌ها در مرو ...

بخش ۲۵ - حسن غزنوی قدس سره: وهو سید اشرف الدین حسن بن ناصر. از اعاظم سادات ...

بخش ۲۶ - حسامی خوارزمی علیه الرحمة: چون در قراکول خوارزم توطن کرده بوده به حسامی ...

بخش ۲۷ - حسین خوانساری علیه الرحمة: اعلم علماء و افضل فضلای زمان خود بوده. سالها در ...

بخش ۲۸ - حسن دهلوی قدس سره: و هو شیخ نجم الدین حسن. از فضلا و عرفا و مرید ...

بخش ۲۹ - حکیمی طبسی علیه الرحمه: حکیمی مشهور به حکیمی و از مریدان سید نسیمی. معروف ...

بخش ۳۰ - خاقانی شیروانی: وهو افضل الدین ابراهیم بن علی النجار الحقایقی. ...

بخش ۳۱ - خیام نیشابوری: از مشاهیر حکمای جهان و از نوادر شعرای زمان خود ...

بخش ۳۲ - خلیفه سلطان مازندرانی: وهو زبدة الفضلاء سید علاء الدین حسین. از جناب ...

بخش ۳۳ - خیال اصفهانی: اسمش میرزا غیاث الدین محمد، خلف میرزا صدرا ولد ...

بخش ۳۴ - دوانی کازرونی طاب ثراه: و هو زبدة الحکما و علامة العلما مولانا جلال ...

بخش ۳۵ - داوود اصفهانی: اسمش میرزا داوود خلف الصدق میرزا عبدالله متخلص ...

بخش ۳۶ - دوایی گیلانی علیه الرحمه: از حکمای متأخرین و از عقلای محققین. با اکبر شاه ...

بخش ۳۷ - ذوقی کاشانی: اسمش امیر محمد امین. از طایفه ترکمانیه بوده ودر ...

بخش ۳۸ - رضی الدین خشاب نیشابوری: بعضی او را از اهل دارالمؤمنین کاشان دانسته‌اند. ...

بخش ۳۹ - رفیع الدین کرمانی: فرزانه‌ای صاحب کمالات صوری و معنوی، از وارستگان و ...

بخش ۴۰ - روحی سمرقندی: وهو حکیم ابوبکر بن علی. از فحول شعرا و مداح ...

بخش ۴۱ - رضای شیرازی: اسمش حکیم شاه رضا از فضلا و حکما بوده و سفر هند ...

بخش ۴۲ - رافعی قزوینی: اسمش ابوسعید بابویه بوده و حکیم خاقان او را مدحت ...

بخش ۴۳ - زکی شیرازی علیه الرحمة: و هو شیخ عبدالله بن ابی تراب بن بهرام بن زکی ...

بخش ۴۴ - زین الدین نسوی قدس سره: از محققین و مدققین شهر نساست و آن از توابع دشت ...

بخش ۴۵ - سنائی غزنوی قدس سره: و هو شیخ الحکیم العارف الکامل ابوالمجد مجدود بن ...

بخش ۴۶ - سوزنی سمرقندی: حکیم شمس الدین، محمد بن علی نام و لقبش بوده. در ...

بخش ۴۷ - شمس الدین طبسی علیه الرحمة: قاضی شهر هرات بوده و قاضی منصور فرغانه او را ...

بخش ۴۸ - شهاب الدین مقتول قدس سره: اسم شریف آن جناب یحیی و مکنی است به ابوالفتح و به ...

بخش ۴۹ - شرف یزدی: و هو مولانا شرف الدین علی، در همه فنون کمالات، ...

بخش ۵۰ - شریف جرجانی: اسم شریفش میرسید شریف، مشهور به علامه. در کمالات ...

بخش ۵۱ - شوکت بخارایی: از وارستگان زمان خود بوده و در بلاد ایران سیاحت ...

بخش ۵۲ - شمس شیرازی: اسمش شمس الدین عبدالله. از علوم عقلی و نقلی آگاه ...

بخش ۵۳ - شرف اصفهانی: و هو شرف الدین فضل الله. او را از شفروه ...

بخش ۵۴ - شفایی اصفهانی: نامش حکیم شرف الدین حسن و افضل فضلای زمن بوده. ...

بخش ۵۵ - صاین اصفهانی قدس سره: اسمش خواجه صاین الدین علی ترکه. از فضلا و حکمای ...

بخش ۵۶ - صدر شیرازی: و هو صدرالمتألهین و فخر المحققین، مولانا صدر ...

بخش ۵۷ - صفی اصفهانی: و هو مولانا صفی الدین محمد. فاضلی نکته‌پرداز و ...

بخش ۵۸ - صدرالدین نیشابوری: معاصر سلاطین خوارزمشاهیه بوده. تاریخ سلاطین ...

بخش ۵۹ - ضیای بسطامی: و هو محمدبن محمد بسطامی. از فضلای عهد خود بوده. این بیت از اشعار اوست:

بخش ۶۰ - طالب جاجرمی: از اهل جاجرم و جاجرم از توابع بسطام است. اما ...

بخش ۶۱ - ظهیر فاریابی: و هو ظهیر الدین طاهربن محمد. کنیتش ابوالفضل و ...

بخش ۶۲ - عزیز کاشانی قدس سره: و هو شیخ عزیز الدین محمود. از افاضل حکما و ...

بخش ۶۳ - علای خراسانی: و هو سید علاءالدین و از افاضل کاملین. در هندوستان وفات یافته. از اوست:

بخش ۶۴ - علی سرهندی: وی را میان ناصرعلی گویند. مردی مجرد و وارسته بود. ...

بخش ۶۵ - علمی قلندر هندی: مشهور به شاه علمی بوده و مجردانه سیاحت می‌نموده. از آن جناب است:

بخش ۶۶ - علی شاه ابدال عراقی: اسمش باباعلی شاه ملقب به ابدال همانا از ابدال ...

بخش ۶۷ - عمربن فارض مصری: و هو الشیخ الموحد عمربن حسن بن علی بن رشید ...

بخش ۶۸ - عامر بن عامر بصری: از مشایخ بصره و از اکابر حکما و از نوادر فضلا و ...

بخش ۶۹ - غالب خوزی قدس سره: و هو عبدالله بن ابی عبدالله منجی الثانی بن ...

بخش ۷۰ - فردوسی طوسی علیه الرحمه: و هو حکیم ابوالقاسم حسن بن اسحق بن شرف شاه از ...

بخش ۷۱ - فارسی خجندی: نامش ضیاءالدین و چون سلسله نسبش به حضرت سلمان ...

بخش ۷۲ - فیض کاشانی قدس سره: و هو مولانا مرتضی المدعو به ملامحسن، از تلامذه ...

بخش ۷۳ - فاتح گیلانی: اسمش میرزامحمد رضی و مشهور به شاه فاتح. مولد و ...

بخش ۷۴ - فدایی لاهیجانی: خلف الصدق شیخ محمدلاهیجی است که صاحب شرح گلشن ...

بخش ۷۵ - فکری خراسانی: اسمش سید محمد، ملقب به جامه باف. اصلش از تربت ...

بخش ۷۶ - فیاض لاهیجی: و هو مولانا عبدالرزاق. جامع علوم عقلی و نقلی ...

بخش ۷۷ - فتح الله شیرازی: اسمش حکیم شاه فتح الله. در حکمت و معرفت صاحب ...

بخش ۷۸ - فخر الدین رازی: وهو ابوعبدالله محمدبن حسن القرشی التمیمی ...

بخش ۷۹ - فتحی ترمدی: و هو حکیم علی بن محمد ترمدی، از فحول حکما و ...

بخش ۸۰ - فانی دهدار: و هو خواجه محمدبن محمود دهدار. از فضلا و علمای ...

بخش ۸۱ - فیضی تربتی: از سیاحان بوده و در زمان اکبرشاه درهندوستان توقف ...

بخش ۸۲ - قوامی خوافی: اسمش میرقوام الدین نصرالله. در بدو حال ملازمت ...

بخش ۸۳ - کمال اصفهانی: و هو حکیم کمال الدین زیاد. از فحول حکمای زمان ...

بخش ۸۴ - کافری شیرازی: اسمش میرزا محمود. گویند مؤمنی خوش اعتقادو فرزانه ...

بخش ۸۵ - کمال اصفهانی: و هو کمال الدین اسماعیل بن جمال الدین ...

بخش ۸۶ - کامل خلخالی: اسم سعیدش ملک سعید. از فضلای خلخال و از شعرای ...

بخش ۸۷ - کاشفی سبزواری: و هو زبدة الحکماء و قدوة العرفاء مولانا کمال ...

بخش ۸۸ - لطفی شیرازی: از مجردان زمان و از سیاحان اوان خود بوده و سیاحت ...

بخش ۸۹ - مجدالدین طالبه: از مشایخ زمان واز عقلای نکته دان عهد خود بوده. ...

بخش ۹۰ - معین جامی: نسبش به سلطان سنجر سلجوقی می‌رسد. از فضلاء و حکماء و عرفا بوده. خود می‌گوید:

بخش ۹۱ - محمد نسوی علیه الرحمة: از اماجد فضلا و از اکابر علمای عالی مقداربود. ...

بخش ۹۲ - مسیح کاشانی: و هو رکن الدین مسعود بن نظام الدین علی است. ...

بخش ۹۳ - محب سرهندی: اسمش محب علی. اصلش از برلاس. مولدش تته. موطنش ...

بخش ۹۴ - ناصر خسرو علوی: و هو ناصر بن خسرو بن حارث بن عیسی بن حسن بن ...

بخش ۹۵ - نصیر الدین طوسی قدس سره: و هو فخر الحکما و مؤید الفضلا، نصیر الملة و ...

بخش ۹۶ - نوری شوشتری علیه الرحمة: اسم شریفش قاضی نورالله و از کمالات صوری و معنوی ...

بخش ۹۷ - نسیمی شیرازی طاب ثراه: نام آن جناب سید عمادالدین. از سادات رفیع ...

بخش ۹۸ - نعمت تبریزی: اسمش حکیم مؤمن و از تلامذه ملامحسن متخلص به فیض. ...

بخش ۹۹ - نظیری نیشابوری: اسمش محمد حسین. اصلش از جوین. به سبب توطن در ...

بخش ۱۰۰ - واله بروجردی: اسمش محمد حسین بیگ بود و ملازمت را ترک نمود. در ...

بخش ۱۰۱ - واعظ قزوینی: اسمش میرزا محمد رفیع و در فضیلت پایه قدرش منیع. ...

بخش ۱۰۲ - واحد تبریزی: و هو زبدة الفضلاء مولانا رجبعلی. از مشاهیر فضلا ...

بخش ۱۰۳ - وقوعی سمنانی: از ارباب حال و از اصحاب کمال. معاصر و هم صحبت ...

بخش ۱۰۴ - همام تبریزی: و هو خواجه همام الدین محمد. از معارف شعراء و ...

بخش ۱۰۵ - هلالی جغتائی: با سلطان حسین میرزای بایقرا و امیر بی نظیر علی ...

بخش ۱۰۶ - یحیی لاهیجانی: از فضلا و علمای زمان خود ممتاز و بین العوام و ...