گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

اسمش حکیم مؤمن و از تلامذهٔ ملامحسن متخلص به فیض. حکیمی با حکمت و ایقان و فاضلی با معرفت و ایمان. در بعضی از علوم هم تألیفات ستوده دارد. احوالش در تذکرهٔ علی قلیخان لکزی دیده شد و این یک بیت از اشعارش گزیده شد:

نبینی روی دل تاروی دل دراین و آن بینی

نیابی خویش را تا خویشتن رادر میان بینی