گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو

بخش ۱ - دیباچه: آغاز سخن از سپاس خدای کنیم، آفریدگار آسمان و زمین ...

بخش ۲ - فصل اندر ذکر سبب تصنیف این کتاب و نام او: ابو معین ناصر بن خسرو بن الحارث گوید: سپاس خدای ...

بخش ۳ - قصیده احمد بن حسن جرجانی: قال‌الشیخ احمد(بن) الحسن الجرجانی:

بخش ۴ - فصل اندر اثبات صانع و ذکر توحید او سبحانه: گوییم جملگی خلق با بسیاری اخلاق و اعتقادات ایشان ...

بخش ۵ - قول متکلمان مذهب کرامی‌اندر توحید: سخن متکلمان مذهب کرامی ‌اندر توحید آنست که گویند ...

بخش ۶ - قول متکلمان مذهب اعتزال ‌اندر توحید: توحید متکلمان مذهب اعتزال آنست (که) گفتند: نخست ...

بخش ۷ - قول متالهان فلاسفه‌اندر توحید: متالهان فلاسفه از سقراط و ا‌نبذقلس تا با‌فلاطون و ...

بخش ۸ - اندر قول ارسططا لیس: سخن چرا که چهار ا‌ست: امر وباز ندا

بخش ۹ - اندر هیئت و خاصه و رسم و حد: زحال هیئت وز خاصه و ز رسم وز حد

بخش ۱۰ - اندر تعریف «من»: همه جهان خود را با «منی» مضاف کنند

بخش ۱۱ - اندر جسد و نفس و عقل: (چرا چو تن زغذا پر شود نگنجد نیز

بخش ۱۲ - اندر هفت نور: و هفت نور بتابد چنانک هر یک را

بخش ۱۳ - اندر دهر و حق و سرور و حیات روز‌گذار و کمال و غیبت: نخست دهر، چه چیز است دهر و حق و سرور

بخش ۱۴ - اندر طبیعت کلی: اگر طبیعت کلی با ولیت حال

بخش ۱۵ - اندر فرشته و پری و دیو: فرشته و پری و دیو را بدانستم

بخش ۱۶ - اندر شرح (یکی): یکی کدام که بسیاری‌اندرو موجود؟

بخش ۱۷ - اندر جنس و نوع: کدام جنس نه نوع و کدام نوع نه جنس؟

بخش ۱۸ - اندر سعد و نحس و‌اندر امروزو دی و فردا: چه بود عالم وقتی همه سعادت بود

بخش ۱۹ - اندر بعض خواص جمادات و حیوانات وامکنه: شکستن سرب الماس و سنگ و آهن کس

بخش ۲۰ - اندر نطق و کلام و قول: میان نطق و میان کلام و قول چه فرق

بخش ۲۱ - اندر ازل و دیمومت و خلود و ابد: ازل همیشه و دیمومت و خلود و ابد

بخش ۲۲ - اندر خواص ماه: کسوف شمس بجرم قمر بود بیقین

بخش ۲۳ - اندر نیازمندی مردم بپرورش: قوی‌ترست بهر حال مردم از حیوان

بخش ۲۴ - اندر ابداع: اگر بخواهم از تو دلیل بر ابداع

بخش ۲۵ - اندر پدید آمدن انواع از شخص: روا بود که یکی مر آفرید ایزد

بخش ۲۶ - اندر عقل و علم: یکی سؤال که قایم شدست چون شطرنج

بخش ۲۷ - اندر فرق میان مدرک و ادراک: میان مدرک و ادراک فرق باید کرد

بخش ۲۸ - اندر آفرینش آسمان و زمین: روابود که نخست آسمان پدید آمد

بخش ۲۹ - اندر دائره و مرغ و خایه: ز دائره که تواند نمود پیش و زپس

بخش ۳۰ - اندر کل و جزو: وجود کل روا هست و جزو او معدوم؟

بخش ۳۱ - اندر زحل و‌اندر تخم بهار: چرا کواکب را اول از زحل گفتند؟

بخش ۳۲ - اندر خانه‌های خورشید و ماه و دیگر سیارات: چرا که خانه خورشید شیر و خانه ماه

بخش ۳۳ - اندر تاثیرات کواکب سعد و نحس در نفس و جسد: ازین کواکب دو نحس محض چون و دو سعد

بخش ۳۴ - اندر پدر و مادر نفسانی: چرا پسر که بزاید زبرش باشد روی

بخش ۳۵ - اندر سؤالهای بی جواب از خواص عناصر: چرا که تری بر آب بر پدیدترست

بخش ۳۶ - اندر عزم شاعر بجواب دادن سؤالات خویش: سخن دراز شد، این جایگه فروهشتم

بخش ۳۷ - اندر زنده بودن عالم و مرده بودن جاهل: بجوی و بنویس، آنگه بخوان و باز بپرس

بخش ۳۸ - فصل اندر تمامی کتاب: این قصیده آنچه بما رسید هشتادودو بیتست، و‌اندرو ...

sunny dark_mode