گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو قبادیانی
ناصرخسرو » جامع الحکمتین
 

بخش ۱ - دیباچه

بخش ۲ - فصل اندر ذکر سبب تصنیف این کتاب و نام او

بخش ۳ - قصیده احمد بن حسن جرجانی

بخش ۴ - فصل اندر اثبات صانع و ذکر توحید او سبحانه

بخش ۵ - قول متکلمان مذهب کرامی‌اندر توحید

بخش ۶ - قول متکلمان مذهب اعتزال ‌اندر توحید

بخش ۷ - قول متالهان فلاسفه‌اندر توحید

بخش ۸ - اندر قول ارسططا لیس

بخش ۹ - اندر هیئت و خاصه و رسم و حد

بخش ۱۰ - اندر تعریف «من»

بخش ۱۱ - اندر جسد و نفس و عقل

بخش ۱۲ - اندر هفت نور

بخش ۱۳ - اندر دهر و حق و سرور و حیات روز‌گذار و کمال و غیبت

بخش ۱۴ - اندر طبیعت کلی

بخش ۱۵ - اندر فرشته و پری و دیو

بخش ۱۶ - اندر شرح (یکی)

بخش ۱۷ - اندر جنس و نوع

بخش ۱۸ - اندر سعد و نحس و‌اندر امروزو دی و فردا

بخش ۱۹ - اندر بعض خواص جمادات و حیوانات وامکنه

بخش ۲۰ - اندر نطق و کلام و قول

بخش ۲۱ - اندر ازل و دیمومت و خلود و ابد

بخش ۲۲ - اندر خواص ماه

بخش ۲۳ - اندر نیازمندی مردم بپرورش

بخش ۲۴ - اندر ابداع

بخش ۲۵ - اندر پدید آمدن انواع از شخص

بخش ۲۶ - اندر عقل و علم

بخش ۲۷ - اندر فرق میان مدرک و ادراک

بخش ۲۸ - اندر آفرینش آسمان و زمین

بخش ۲۹ - اندر دائره و مرغ و خایه

بخش ۳۰ - اندر کل و جزو

بخش ۳۱ - اندر زحل و‌اندر تخم بهار

بخش ۳۲ - اندر خانه‌های خورشید و ماه و دیگر سیارات

بخش ۳۳ - اندر تاثیرات کواکب سعد و نحس در نفس و جسد

بخش ۳۴ - اندر پدر و مادر نفسانی

بخش ۳۵ - اندر سؤالهای بی جواب از خواص عناصر

بخش ۳۶ - اندر عزم شاعر بجواب دادن سؤالات خویش

بخش ۳۷ - اندر زنده بودن عالم و مرده بودن جاهل

بخش ۳۸ - فصل اندر تمامی کتاب