گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
مجیرالدین بیلقانی

شماره ۱: لاح فی الافق الثریا اسقنی کاس الحمیا

شماره ۲: یا من اصابته حمی غیر نائبه

شماره ۳: حبذا هبة ریح اشعلت فی الروض نارا

شماره ۴: اتی العید فی حلل من هوی

شماره ۵: یا سید المکرمات بابک خیرالمآب

شماره ۶: لقیت فخرا یا امام ذوی الادب

شماره ۷: لاح الصباح المختفی والدیک نادی بالطرب

شماره ۸: هات المدام فنار السکر قد سکنت

شماره ۹: یا صبیح الوجه قدحان الصباح

شماره ۱۰: تالله لو سال المکارم سائل

شماره ۱۱: اسعد فقد اقبل وجه النهار

شماره ۱۲: اقبل العید بقدح غلب الدهر و فاز

شماره ۱۳: انجم فی ید الساقی أکاس

شماره ۱۴: غیرت وجه حالی من وجهک المنقش

شماره ۱۵: یا من علا یوم الندی کعبه

شماره ۱۶: شقیق النفس هات علی الشقائق

شماره ۱۷: یا من طلعت طلوع الهلال

شماره ۱۸: الصبح علی الضلام مقبل

شماره ۱۹: یا صاح قد صاح دیک الصبح فاستعجل

شماره ۲۰: یا ملیح الکلام هات الجام

شماره ۲۱: اشرب مع الندامی فی روضة الخزامی

شماره ۲۲: نسیم الصبا قادم اذ تبسم

شماره ۲۳: ورد الورد والنسیم سقیم

شماره ۲۴: اتی النیروز محفوفا بهذا الحسن والاحسان

شماره ۲۵: قم فاسقنی فی زمن المهر جان

شماره ۲۶: قد باهت الثغور باعلام بهلوان

شماره ۲۷: یا خلیلی اسقیانی یا خلیلی اسقیان

شماره ۲۸: اضحک فی الروض ثغر الاقحوان

شماره ۲۹: ناح الحمام بذاتها

شماره ۳۰: وجهک لی من کل وجه حسن

شماره ۳۱: قم هات با عز الملح

شماره ۳۲: ایهاالساقی تفضل واسقنی کاس الشراب

شماره ۳۳: هجرانک محرق فؤادی

شماره ۳۴: الامر فی نفاذ والملک فی قرار

شماره ۳۵: یا قمرا مقامرا ملکت قلب القمر

شماره ۳۶: ادام الله ایام البهار

شماره ۳۷: الا یا ساکن الدار رأیت الثلج فی الدار

شماره ۳۸: یا من بعیونه یوازی

شماره ۳۹: یا ملک المغرب و المشرق

شماره ۴۰: الراح الراح یا سؤلی یا املی

شماره ۴۱: بنانک مستعد بالنوال

شماره ۴۲: قد قدم العید عائدا بجلال

شماره ۴۳: یا غزالی یا غزالی لاتحدنی بالوصالٖ

شماره ۴۴: الدیک فی صیاح واللیل فی انهزام

شماره ۴۵: غرب الشمس والهوی سکنی

شماره ۴۶: هات یا عقلی و دینی من صبابات الزمان

شماره ۴۷: اقبلا هذا مکانی منعما لولا زمانی

شماره ۴۸: دمت دمعی با جفان و لست مذنب جانی

شماره ۴۹: جلال الدین! نلت مدی الامانی

شماره ۵۰: مکانک فی الوری اعلی المکان

شماره ۵۱: اتی النیروز یا ظل الاله

sunny dark_mode