گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
خواجوی کرمانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای سرو سهی که قد و بالات خوشست» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ز
ش
ق
گ
ل
م
ن
و
ه
ی

شماره ۱: از زلف تو سودائی و شیدا دل ما

شماره ۲: ای خیل غمت برده بیغما دل ما

شماره ۳: ای روز جهانتاب تو همسایه شب

شماره ۴: تا مایه ی سودای تو سرمایه ی ماست

شماره ۵: یاری اگرت تیغ زند راحت ماست

شماره ۶: برگردش چرخ چون نمی باشد دست

شماره ۷: آن لعل که گنج شایگانست کجاست

شماره ۸: زینسان که بزیر پای غم گشتم پست

شماره ۹: اکنون که ز سبزه آسمانی شد دشت

شماره ۱۰: چون خسرو گل بجای جمشید نشست

شماره ۱۱: نرگس که مدام خوشدل و سرمستست

شماره ۱۲: مه ذره ئی از مهر رخ مهوش ماست

شماره ۱۳: گر سرو سهی بقد او ماند راست

شماره ۱۴: ای آنکه شبت جیب ثریا بگرفت

شماره ۱۵: ای چشم تو مخمور و من از چشم تو مست

شماره ۱۶: هر چند که یک موی نیرزم بر دوست

شماره ۱۷: بر خاک درت غمست کو محرم ماست

شماره ۱۸: چون زلف تو بر مه سر چوگان بشکست

شماره ۱۹: ای سرو سهی که قد و بالات خوشست

شماره ۲۰: می گفت مگر ملامت از ما بگرفت

شماره ۲۱: از چشم تو هر که می پرستی آموخت

شماره ۲۲: رونیست شو ای خواجو که هستت خوانند

شماره ۲۳: با اشک و رخ ار سیم و زرت گردانند

شماره ۲۴: انکو بسوی کعبه مرا راه نمود

شماره ۲۵: گر یار نه آن بود که ره می پیمود

شماره ۲۶: دیدیم که در کعبه بجز یار نبود

شماره ۲۷: آنها که دوای دل افگار کنند

شماره ۲۸: مستان چو هوای در میخانه کنند

شماره ۲۹: هر کو لب جام لا یزالی بوسد

شماره ۳۰: ای آنک دل از مهر رخت جان نبرد

شماره ۳۱: آن یار که درد از دل ما می چیند

شماره ۳۲: از دیده ی من چو دمبدم خون آید

شماره ۳۳: در ماتم من مرغ صراحی مؤید

شماره ۳۴: مخمورم و از کسی شرابم نرسید

شماره ۳۵: نرگس بنگر نشسته در سایه ی بید

شماره ۳۶: چون گلرخ ما پرده زعارض بگشاد

شماره ۳۷: چون باد صبا زرویت آگاهی داد

شماره ۳۸: مانند رخت صبا هر آن لاله که دید

شماره ۳۹: شب هندوی آن طره مه فرسا شد

شماره ۴۰: چشمم که مدام آن حسرت بارد

شماره ۴۱: چون طره زپای یار سر برگیرد

شماره ۴۲: هر دم زدلم آتش عشق افروزد

شماره ۴۳: هر آه که از دلم بدر می آید

شماره ۴۴: کس نیست که در درد و غمم می پرسد

شماره ۴۵: ای کرده دلم بچین گیسو در بند

شماره ۴۶: لعل تو بخاتم سلیمان بخرند

شماره ۴۷: مگذار که هر کس خط و خالت بیند

شماره ۴۸: چون شاهد مه غره غرا بنمود

شماره ۴۹: هر کس که دلش ز عشق فرسوده شود

شماره ۵۰: آنشب که ز زلفت گرهم بگشاید

شماره ۵۱: چون سوز غم تو از جهان برخیزد

شماره ۵۲: چشمم که ز خون رخم منقش بیند

شماره ۵۳: مقبول تو عمر جاودانی یابد

شماره ۵۴: چون عکس تو بر جهان جان می افتد

شماره ۵۵: در چشم رخت مه فلک میل کشید

شماره ۵۶: آنکش غم عشق دلنوازی نکند

شماره ۵۷: ماهی که نبات از شکر آورد پدید

شماره ۵۸: چشمم چو بر آن قامت رعنان افتد

شماره ۵۹: از لوح غمت نام و نشانم نرود

شماره ۶۰: گر خلد برین در نظرم خواهد بود

شماره ۶۱: در بوته ی غم هر که چو زر بگذارد

شماره ۶۲: یارب کی آن چشم و چراغم برسد

شماره ۶۳: ای در دلم آتش غم و در جان دود

شماره ۶۴: تا کی چو مسیح دم ز طاعات زنید

شماره ۶۵: تا چند توان کرد درین قصر دو در

شماره ۶۶: در ساغر جان ما شراب اولیتر

شماره ۶۷: چون مرغ چمن برآورد بانگ هزار

شماره ۶۸: نرگس بنگر که در دهان دارد زر

شماره ۶۹: در کوی تو غم ز شادمانی خوشتر

شماره ۷۰: ای شمع دلم یافته از مهر تو نور

شماره ۷۱: در ساعد سیمین چه کنی یاره ی زر

شماره ۷۲: رفتی ز برم ولی نرفتی ز ضمیر

شماره ۷۳: ای یافته از خاک درت افسر سر

شماره ۷۴: ای چشم بد از طلعت زیبای تو دور

شماره ۷۵: مطرب بزن و غمزدگان را بنواز

شماره ۷۶: ایمرغ دلم کرده بکویت پرواز

شماره ۷۷: هنگام گل و عید صیامست امروز

شماره ۷۸: ای چشمه ی نوشت بروان بخشی فاش

شماره ۷۹: ناگشته شبی چو طره هم زانویش

شماره ۸۰: ای خواجه شه مملکت آرائی باش

شماره ۸۱: ای لعل لبت برده ز یاقوت سبق

شماره ۸۲: روزی که من از جهان روم با دل تنگ

شماره ۸۳: هر صبح که از پرده برون آید گل

شماره ۸۴: ای من شده بی رخ تو از ناله چونال

شماره ۸۵: ای لعل تو آتش زده در آب زلال

شماره ۸۶: ای سنبل تو ریخته در دامن گل

شماره ۸۷: ای مهر رخت مشعله ی دیده ی دل

شماره ۸۸: ای طرفه که نشنید کسی آوازم

شماره ۸۹: عیبم مکن ای خواجه که تا من هستم

شماره ۹۰: از باده ی بیخودی بر انسان مستم

شماره ۹۱: آن فتنه که تاماش بچنگ آمده ایم

شماره ۹۲: جانا ز من بی سر و بی پات چه غم

شماره ۹۳: بیروی تو من در آرزویت میرم

شماره ۹۴: با درد غم تو نام درمان نبرم

شماره ۹۵: بر دست خیال چشم مستت خوابم

شماره ۹۶: ایدل دو جهان بدیده ی جان می بین

شماره ۹۷: ایدل طلب درد کن و درمان بین

شماره ۹۸: روزی که نه باغ بود و نی گل نه سمن

شماره ۹۹: ایدل دل ازین روزن شش سو بر کن

شماره ۱۰۰: ایجان بغمت شاد غمت شادی جان

شماره ۱۰۱: تا کی طلب شراب خواهی کردن

شماره ۱۰۲: ای چیده گل و کرده کنار از گلشن

شماره ۱۰۳: هر دم برود ز باده هوش دل من

شماره ۱۰۴: نرگس نگر ای ماهرخ زهره جبین

شماره ۱۰۵: ای برگ گلت به مشک ناب آبستن

شماره ۱۰۶: ای ابروی شوخ تو نمودار کمان

شماره ۱۰۷: چون دل بتو دادم ای بت عهد شکن

شماره ۱۰۸: جز شوق مرا از دو جهان چیست بگو

شماره ۱۰۹: گفتم که مکش گرد رخ آن خط سیاه

شماره ۱۱۰: بر بوی سمن بین چمن از دست شده

شماره ۱۱۱: ای همنفسم در شب هجران تو آه

شماره ۱۱۲: ای دست من از دامن وصلت کوتاه

شماره ۱۱۳: چون رخ بنمودی ای بت یغمائی

شماره ۱۱۴: ای خواجو اگر می بری از مستی بوی

شماره ۱۱۵: نرگس که بتاجداریست ارزانی

شماره ۱۱۶: آنماه که بر میان کمر سازد موی

شماره ۱۱۷: ای از لب لعلت می نوشین عرقی

sunny dark_mode