گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

بخش ۱ - به خواب دیدن فردوسی دقیقی را: چنان دید گوینده یک شب به خواب

بخش ۲ - سخن دقیقی: چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت

بخش ۳: چو یک چند سالان برآمد برین

بخش ۴: چو چندی برآمد برین روزگار

بخش ۵: برین ایستادند ترکان چین

بخش ۶: بپیچید و نامه بکردش نشان

بخش ۷: همان چون بگفت این سخن شهریار

بخش ۸: سخن چون بسر برد شاه زمین

بخش ۹: چو آگاهی آمد به گشتاسپ شاه

بخش ۱۰: چو از بلخ بامی به جیحون رسید

بخش ۱۱: چو جاماسپ گفت این سپیده دمید

بخش ۱۲: چو اندر گذشت آن شب و بود روز

بخش ۱۳: بیامد سر سروران سپاه

بخش ۱۴: دو هفته برآمد برین کارزار

بخش ۱۵: پس آگاهی آمد به اسفندیار

بخش ۱۶: چو اسفندیار آن گو تهمتن

بخش ۱۷: بدو داد پس شاه بهزاد را

بخش ۱۸: چو بازآورید آن گرانمایه کین

بخش ۱۹: چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت

بخش ۲۰: کی نامبردار فرخنده شاه

بخش ۲۱: کی نامبردار زان روزگار

بخش ۲۲: یکی روز بنشست کی شهریار

بخش ۲۳: بدان روزگار اندر اسفندیار

بخش ۲۴: چو آگاه شد شاه کامد پسر

بخش ۲۵: برآمد بسی روزگاری بدوی

بخش ۲۶ - سخن فردوسی: چو این نامه‌ا فتاد در دست من

بخش ۲۷: کنون زرم ارجاسپ را نو کنیم

بخش ۲۸: زنی بود گشتاسپ را هوشمند

بخش ۲۹: سرانجام گشتاسپ بنمود پشت

بخش ۳۰: یکی مایه‌ور پور اسفندیار

بخش ۳۱: چو شب شد چو آهرمن کینه‌خواه

بخش ۳۲: برآمد بران تند بالا فراز

بخش ۳۳: ازان پس بیامد به پرده‌سرای