گنجور

 
فردوسی

بخش ۱ - داستان هفتخوان اسفندیار: کنون زین سپس هفتخوان آورم

بخش ۲: سخن گوی دهقان چو بنهاد خوان

بخش ۳: غم آمد همه بهرهٔ گرگسار

بخش ۴: بفرمود تا پیش او گرگسار

بخش ۵: ازان کار پر درد شد گرگسار

بخش ۶: جهانجوی پیش جهان‌آفرین

بخش ۷: ازان پس بفرمود تا گرگسار

بخش ۸: چو یک پاس بگذشت از تیره شب

بخش ۹: وز انجا بیامد به پرده‌سرای

بخش ۱۰: چو خورشید تابان ز گنبد بگشت

بخش ۱۱: شب آمد یکی آتشی برفروخت

بخش ۱۲: چو تاریکتر شد شب اسفندیار

بخش ۱۳: چو ماه از بر تخت سیمین نشست

بخش ۱۴: دبیر جهاندیده را پیش خواند

بخش ۱۵: چو آن نامه برخواند اسفندیار