گنجور

 
عطار نیشابوری
 

المقالة الرابع عشر

جواب پدر

(۱) سکندر و وفات او

(۲) حکایت نمرود

(۳) حکایت آن مرد که صدقه بدرویشان می‬داد

(۴) حکایت لقمۀ حلال

(۵) حکایت پیرزن با شیخ و نصیحت او

(۶) حکایت امیرالمؤمنین عمرخطاب رضی الله عنه با جوان عاشق

(۷) حکایت آن درویش که آرزوی طوفان کرد

(۸) حکایت پیر عاشق با جوان گازر

(۹) حکایت مجنون با آن سائل که سؤال کرد

(۱۰) حکایت روباه که در دام افتاد

(۱۱) حکایت سلطان محمود با ایاز

(۱۲) حکایت محمد عیسی با دیوانه

(۱۳) حکایت سلطان محمود که با دیوانه نشست

(۱۴) حکایت دیوانۀ که گلیم فروخت

(۱۵)حکایت آن زن که طواف کعبه می‬کرد و مردی که نظر برو کرد

(۱۶) حکایت مهستی دبیر با سلطان سنجر

(۱۷) حکایت محمود و شمار کردن پیلان

(۱۸) حکایت عیسی علیه السلام با جهودان

(۱۹) حکایت آن دزد که گرفتار شد

(۲۰) حکایت دیوانۀ چوب سوار

(۲۱) حکایت سپهدار که قلعۀ کرد با دیوانه

(۲۲) حکایت سلطان محمود با مظلوم

(۲۳) حکایت مجنون

(۲۴) حکایت جوان نمک فروش که بر ایاز عاشق شد