گنجور

 
امیر معزی نیشابوری
امیر معزی » قطعات
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع هرکجا نعمتی به چنگ آری مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | ح | د | ر | ل | م | ن | ی

ا

شمارهٔ ۱: از بلا و محنت ایام برهانی مرا

شمارهٔ ۲: مسخرست سخن چون پری سلیمان را

شمارهٔ ۳: شخص او قبله قبول شرف وتمکین را

ت

شمارهٔ ۴: خواجه مسعود سعد را بنواخت

شمارهٔ ۵: سپهدار شد شمس دین در امارت

شمارهٔ ۶: شکر کرد و به‌ فخر سر بفراشت

ح

شمارهٔ ۷: طبعی بود لطیف و زبانی بود فصیح

د

شمارهٔ ۸: کس نگوید که جمال تو دگر خواهد شد

شمارهٔ ۹: عدم سائلان وجود کند

ر

شمارهٔ ۱۰: چنان کاندر نماز الله اکبر

شمارهٔ ۱۱: زمانه بسته رضای تو را چو تیر کمر

شمارهٔ ۱۲: در مجلس شریف تو گوهر کنم نثار

شمارهٔ ۱۳: کنون علی است مشیر و محمدست وزیر

شمارهٔ ۱۴: عالم به تیغ دولت و رای صواب‌گیر

شمارهٔ ۱۵: بیغوله را ز تیر حوادث حصار گیر

ل

شمارهٔ ۱۶: ظهیر دولت شاه و شهاب دین رسول

م

شمارهٔ ۱۷: فرو ایستاد از نوشتن قلم

ن

شمارهٔ ۱۸: تا هست سوز دلها در زلف و جعد جانان

شمارهٔ ۱۹: همچنان چون وزرا از همهٔ خلق جهان

شمارهٔ ۲۰: کافور ‌شد از پیری مشک سیه من

شمارهٔ ۲۱: کافور شد به پیری مشک سیاه من

شمارهٔ ۲۲: که خاک غالیه رنگ است و روز فاخته‌گون

شمارهٔ ۲۳: کردند نازش چار قوم از چار تن تا روز دین

ی

شمارهٔ ۲۴: که از منقار او شد ملک فربی

شمارهٔ ۲۵: از سنگ و روی و آهن سدی نساختی

شمارهٔ ۲۶: و یا جون برکشیده تیغ پیش آفتابستی

شمارهٔ ۲۷: همه مشهور به‌ جود و کرم و آزادی

شمارهٔ ۲۸: در ملک به شاهی ز همه شاهان فردی

شمارهٔ ۲۹: خجسته دولت و پیروز اخترم کردی

شمارهٔ ۳۰: کرد پرگوهر دهانم پادشاه گوهری

شمارهٔ ۳۱: هرکجا نعمتی به چنگ آری

شمارهٔ ۳۲: لشکر شکن و ملک ده و ملک ستانی

شمارهٔ ۳۳: چشم فلک پیر ندیدست جوانی

شمارهٔ ۳۴: دل و دیده و عمر و جان و جوانی