گنجور

 
وفایی شوشتری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «فکنده زلف تو در کار دل هزار گره» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ش
م
ن
ه
ی

شمارهٔ ۱: بسته ام باز، به پیمانهٔ می پیمان را

شمارهٔ ۲: به روی خوب تو دیدیم روی خوب یزدان را

شمارهٔ ۳: ساقی ز ماه چهره بر افکن نقاب را

شمارهٔ ۴: به سر زلف تو گر جز تو مرا یاری هست

شمارهٔ ۵: دل زاهدان فریبد لب لعل پر فریبت

شمارهٔ ۶: ره از همه جا بسته ولی راه تو باز است

شمارهٔ ۷: تاجر عشقم و عشق تو مرا، در بار است

شمارهٔ ۸: گیرم نبود نای سرچنگ سلامت

شمارهٔ ۹: تا که ابروی ترا، با مژگان ساخته اند

شمارهٔ ۱۰: کسی گوی سعادت از میان بُرد

شمارهٔ ۱۱: دل چو به زلفت اسیر دام بلا شد

شمارهٔ ۱۲: لعل شکر افشانم گفتا نمکین باشد

شمارهٔ ۱۳: ناظران رخت ای ماه مقیم حرمند

شمارهٔ ۱۴: عشّاق اگر لقای ترا آرزو کنند

شمارهٔ ۱۵: خطّت دمید و لعل تو مستور می شود

شمارهٔ ۱۶: حُسنت چو عشق من همه ساعت فزون شود

شمارهٔ ۱۷: گنه بر دل نهی آنگاه می گیری به تقصیرش

شمارهٔ ۱۸: یکدم از زیر نقاب ای ماهرو بنما جبین

شمارهٔ ۱۹: تا بدان زلف سیه دست تمنّا زده ایم

شمارهٔ ۲۰: هر مثل کز دهنت ای بت زیبا زده ایم

شمارهٔ ۲۱: از سر کوی تو هرگز به ملامت نروم

شمارهٔ ۲۲: زهی علاقه که با تار زلف یار ببستم

شمارهٔ ۲۳: سینه دریای من و لشگر غم امواجم

شمارهٔ ۲۴: ما در این شهر گداییم و گدای خودتیم

شمارهٔ ۲۵: فکنده زلف تو در کار دل هزار گره

شمارهٔ ۲۶: خیل مژگان سیه کار نداری داری

sunny dark_mode