گنجور

 
وفایی شوشتری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «در گلشن عمر ما بهاری نبود» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
ح
د
ر
ز
ش
ک
ل
م
ن
ه
ی

شماره ۱: مولای همه علیست مولای خدا

شماره ۲: نبود، به جز از علی کسی مرد خدا

شماره ۳: گویند «وفایی» که علی نیست خدا

شماره ۴: مشکی که ز نافه است و اصلش ز خطاست

شماره ۵: این رتبه علی را، ز علی اعلاست

شماره ۶: هرکس که بمیرد اهل یا، نا اهل است

شماره ۷: در باغ جهان میل تماشایم نیست

شماره ۸: این دختر رز، که مادرش انگور است

شماره ۹: این دختر رز، چه شوخ و شنگ آمده است

شماره ۱۰: در آرزوی جرعه ی می جانم سوخت

شماره ۱۱: گفتی که به وقت مردن آیم به سرت

شماره ۱۲: زهاد، به دخت رز، ببندند نکاح

شماره ۱۳: بر دوش پیمبر چو علی بالا، شد

شماره ۱۴: کس کو که توان علی به عینین بیند

شماره ۱۵: در خلقت مرتضی به هنگام وجود

شماره ۱۶: گر بنده گنه ز رحمتت بیش کند

شماره ۱۷: کس صرفه ز سودای قیامت نبرد

شماره ۱۸: در گلشن عمر ما بهاری نبود

شماره ۱۹: زاهد که ز کوی معنی آواره شود

شماره ۲۰: این قوم که نام زهد بر خود بستند

شماره ۲۱: یک جرعه ی می اگر، دهندم چه شود

شماره ۲۲: در کعبه ی گل باغ جنان خواهی دید

شماره ۲۳: از چیست که سنیان تعلل دارند

شماره ۲۴: از علم بود عمل «وفایی» منظور

شماره ۲۵: عشاق ز عشقت همه در سوز و گداز

شماره ۲۶: کو دختر رز، که تا دل و دین دهمش

شماره ۲۷: گر، دوست خداست گو همه دشمن باش

شماره ۲۸: از حب علی نمی توان شد منفک

شماره ۲۹: تا گشت رضای او رضای من و دل

شماره ۳۰: من جز، بر قوم باده نوشان نروم

شماره ۳۱: جنت به بها، نمی‌دهی می‌دانم

شماره ۳۲: بر دوش نبی علی چو بنهاد قدم

شماره ۳۳: در بندگی خدای خود مأمورم

شماره ۳۴: در معنی حرف بایدت پی بردن

شماره ۳۵: نبود، به جز از مهر علی در دل من

شماره ۳۶: با موی سفید آمدم و روی سیاه

شماره ۳۷: دل بسته «وفایی» به تولای علی

شماره ۳۸: شک نیست «وفایی» که خدا نیست علی

شماره ۳۹: یک سر، داری هزار، سودا در وی

شماره ۴۰: می نوش که تا، زنده جاوید شوی

sunny dark_mode