گنجور

باب الاسد و الثور

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه
 

بخش ۱ - باب شیر و گاو

بخش ۲ - ترسیدن شیر از بانگ شنزبه

بخش ۳ - کلیه و دمنه

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴

بخش ۱۵

بخش ۱۶

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹

بخش ۲۰ - ماهی‌خوار، پنج پایک و ماهیان

بخش ۲۱

بخش ۲۲ - شیر و خرگوش

بخش ۲۳

بخش ۲۴ - حکایت آن سه ماهی

بخش ۲۵

بخش ۲۶

بخش ۲۷

بخش ۲۸

بخش ۲۹ - حکایت بط

بخش ۳۰ - باقی سخنان شنزبه

بخش ۳۱

بخش ۳۲ - حکایت گرگ و زاغ و شغال

بخش ۳۳

بخش ۳۴ - حکایت طیطوها

بخش ۳۵ - حکایت باخه و دو بط

بخش ۳۶ - ادامهٔ حکایت طیطوها

بخش ۳۷

بخش ۳۸ - حکایت بوزینگان

بخش ۳۹ - حکایت دو شریک

بخش ۴۰ - حکایت غوک و مار

بخش ۴۱ - ادامهٔ حکایت دو شریک

بخش ۴۲

بخش ۴۳ - بازرگان آهن‌فروش

بخش ۴۴ - سرانجام دمنه