گنجور

 
جیحون یزدی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «بسکه دیدم همه سوان بت هرجائی را» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
س
ش
م
ن
ی

شمارهٔ ۱: بسکه دیدم همه سوان بت هرجائی را

شمارهٔ ۲: شرف دهد چو نگارین من دبستان را

شمارهٔ ۳: هرشبی کان پسر از مهر بتمکین من است

شمارهٔ ۴: مطرب از وصف لبت تا که بیانی دارد

شمارهٔ ۵: هی سر زلف خون آن شوخ پری زاده زند

شمارهٔ ۶: چشمت به تیر غمزه دلم را نشانه کرد

شمارهٔ ۷: دلت آن به که بهم چشمی چشم تونکوشد

شمارهٔ ۸: ایماه گلت را مگر از زهره سرشتند

شمارهٔ ۹: کیست آن لعبت مغرور که رعناست زبس

شمارهٔ ۱۰: آنکه عشاق بود بنده رخسار بدیعش

شمارهٔ ۱۱: دوش درخواب همی خنجر جانان دیدم

شمارهٔ ۱۲: تسکین خاطر آورد آن روی مهوشم

شمارهٔ ۱۳: کی دست زدامنت بدارم

شمارهٔ ۱۴: شیخ محرم شو وز آن مغبچه پیمان بزن

شمارهٔ ۱۵: رخ ندانم که بود نازک و سیمن تر ازین

شمارهٔ ۱۶: ای ترک خفا پیشه لختی بوفادم زن

شمارهٔ ۱۷: ای ورق عشق تو دفتر آیین من

شمارهٔ ۱۸: نبود به میگساری عیبی بغیر مستی

شمارهٔ ۱۹: گر چه زدشمنی همی درپی کشتن منی

شمارهٔ ۲۰: بر بوی آن دلارام طبعم گرفته خوئی