گنجور

 
جیحون یزدی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «کی دست زدامنت بدارم» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
س
ش
م
ن
ی

شماره ۱: بس که دیدم همه سو آن بت هرجائی را

شماره ۲: شرف دهد چو نگارین من دبستان را

شماره ۳: هر شبی کآن پسر از مهر به تمکین من است

شماره ۴: مطرب از وصف لبت تا که بیانی دارد

شماره ۵: هی سر زلف خون آن شوخ پری زاده زند

شماره ۶: چشمت به تیر غمزه دلم را نشانه کرد

شماره ۷: دلت آن به که به هم چشمی چشم تو نکوشد

شماره ۸: ایماه گلت را مگر از زهره سرشتند

شماره ۹: کیست آن لعبت مغرور که رعناست زبس

شماره ۱۰: آنکه عشاق بود بنده رخسار بدیعش

شماره ۱۱: دوش درخواب همی خنجر جانان دیدم

شماره ۱۲: تسکین خاطر آورد آن روی مهوشم

شماره ۱۳: کی دست زدامنت بدارم

شماره ۱۴: شیخ محرم شو وز آن مغبچه پیمانه بزن

شماره ۱۵: رخ ندانم که بود نازک و سیمین‌تر از این

شماره ۱۶: ای ترک جفاپیشه لختی به وفا دم زن

شماره ۱۷: ای ورق عشق تو دفتر آیین من

شماره ۱۸: نبود به میگساری عیبی به غیر مستی

شماره ۱۹: گرچه ز دشمنی همی درپی کشتن منی

شماره ۲۰: بر بوی آن دلارام طبعم گرفته خوئی

sunny dark_mode