گنجور

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷

 

گر من از عشق جگر خوار بنالم چه عجب

یا ز جور و ستم یار بنالم چه عجب

بهوای گل رخسار تو ای سرو بلند

گر چه بلبل بچمن زار بنالم چه عجب

جگرم خون شد و از دیده برویم افتاد

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۷

 

ظل ممدود سر زلف تو چون بر سر ماست

ز آفتاب رخت ای جان همه نور است و صفاست

غیر خورشید جمال تو نه بیند دگری

از مه روی تو چون دیده جان‌ها بیناست

تا بگویم صفت عشق تو را موی به موی

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳

 

دوش در میکده گلبانگ علالا میرفت

سخن از لعل لب ساقی جانها می رفت

بهوای لب جان بخش برد مهر نقاب

کز تن هر دو جهان روح روانها میرفت

باده می خورد ز لعل لب خود شام و سحر

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۴

 

زلف بر دوش و به شب چون مه تابان می‌رفت

اشکم از دیده چو استاره به عمان می‌رفت

همه ذرات جهان روشن و نورانی شد

گرچه خورشید نظرباز درخشان می‌رفت

آن حقیقت که دگر نیست جزا و موجودی

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶

 

نیست گر بر سر زلفین توام سود انیست

تا ز بد مستی چشمت به جهان غوغا نیست

روح بحری است که عالم همه غرقند در او

بس عجب دارم اگر جسم کف دریا نیست

قل هو الله احد گفت صمد می دانی

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۳

 

از گل روی تو باغ دل ما خندان است

بهر اندوه تو چشم و دل ما گریان است

عندلیب چمن از آه دل خسته ما

بر سر سرو سهی وقت سحر نالان است

خال ابروی تو محراب نشین است ایماه

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۸

 

ما بدانیم که خوبی چو تو در عالم نیست

در پری و ملک و نسل بنی آدم نیست

هر که نشناخت ترا گوهری هر دو جهان

همه دانند که در علم نظر اعلم نیست

در حریم حرم وصل نمی گنجد غیر

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۱

 

زلف شبرنگ تو سر حلقه درویشان است

مردم چشم خوشت پیر سیه پوشان است

درخرابات مغان رفتم و دیدم خندان

لعل سیراب لبش ساقی میخواران است

قبله هر دو جهان روی چو خورشید شماست

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲

 

هر که دیوانه رخسار پریرویان نیست

آدمی زاده مگوئید که او حیوان نیست

هر که چون شمع نسوزد نشود روشن دل

محرم وصل حریم حرم جانان نیست

کو بکو قرب در آن کوی که بارش ندهند

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳

 

آن مه ترک چون گل خنده زنان دی بدمست

قدح باده چو لعل لب خونخوار بدست

از دل سوخته پیشش چو کباب آوردیم

کام او سوخت لبش گفت کبابی گرم است

گفتم ای جان جهان سوختم از هجر تو من

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۸

 

دل من در بر دلدار چو گفت الله دوست

یار دانست که این عاشق دیرینه اوست

در برویم بگشاد و برخویشم بنشاند

با گدا پادشه هر دو جهان روی بر اوست

ساغر می ز لب لعل مرا گفت بگیر

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۲

 

عکس لعل لبت ای دوست چو در جان من است

اشکم از دیده خونبار عقین یمن است

دل من کرد قبا جامه جانرا صد چاک

روح بر قامت دلجوی لب پیرهن است

یار با ما است شب و روز نمیداند غیر

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۵

 

دل من بی جگری کرد و بجانان نرسید

درد هجران من از درد بدرمان نرسید

سالها در ره مقصود بسر میرفتیم

عمرم آخر شد و این راه بپایان نرسید

غرقه بحر تحیر دل من با لب خشک

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸

 

هر که را زلف چو زنجیر تو دیوانه کند

از دل و عقل و جهانش همه بیگانه کند

از خم زلف سیاه تو بریزد جانها

گر صبا زلف سمن سای تو را شانه کند

چشم صیاد تو تا مرغ دلم را گیرد

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲

 

سرو گل چهره اگر بند قبا بگشاید

دل پرخون مرا نشود و نما بگشاید

یار اگر کاکل مشکین بگشاید بسحر

مشک از نافه آهوی ختا بگشاید

صبح صادق بدمد هر طرف از شش جهتم

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۴

 

هر که شهوت بکشد روح مجرد باشد

وانکه دیوانه شود سالک سرمد باشد

آن دل آئینه حق است که از هر دو جهان

همچو خورشید فلک روشن و بی بد باشد

هر که دیوانه و عاشق بدر دوست نرفت

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۸

 

آن جگر گوشه دل از ما به لب میگون برد

رونق باغ و چمن را برخ گلگون برد

لب او باده ز خون دل ما می نوشد

چشم آن شوخ کباب از جگر پرخون برد

غیر حق هیچکسی چون نبرد دل از دست

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

عدم ضد وجود آمد به بینید

بنوری عکس بود آمد به بینید

از این دریای پرآتش که آهست

تعین ها چو دود آمد به بینید

چو شاهد روی خود بنمود از غیب

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱

 

ترک عشق رخ زیبا پسران نتوان کرد

جز حدیث لب شکر دهنان نتوان کرد

نقد این عمر گرانمایه که جان جوهر اوست

غیر صرف قدم سیمبران نتوان کرد

تا چو موئی نشود در غم آن موی میان

[...]

کوهی
 

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۵

 

ماه روی تو مرا نور بصر میگردد

حسن آن یار هم افزون ز نظر میگردد

بهوای لب و دندان تو ای جوهر جان

اشکم از دیده دل نور بصر میگردد

تا حدیث لبت ایماه گرفتم بزبان

[...]

کوهی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode