گنجور

باب سوم در عشق و مستی و شور

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

سر آغاز

تقریر عشق مجازی و قوت آن

در محبت روحانی

حکایت در معنی تحمل محب صادق

حکایت در معنی اهل محبت

حکایت در معنی غلبه وجد و سلطنت عشق

حکایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن

حکایت صبر و ثبات روندگان

حکایت

حکایت

حکایت در صبر بر جفای آن که از او صبر نتوان کرد

حکایت

حکایت در معنی استیلای عشق بر عقل

حکایت در معنی عزت محبوب در نظر محب

حکایت مجنون و صدق محبت او

حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز

حکایت

گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری

حکایت دهقان در لشکر سلطان

حکایت

حکایت صاحب نظر پارسا

گفتار اندر سماع اهل دل و تقریر حق و باطل آن

حکایت

حکایت پروانه و صدق محبت او

مخاطبه شمع و پروانه