گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
بابافغانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ع
ک
ل
م
ن

شمارهٔ ۱ - بازاز سمن و گل چمن آراست جهان را: بازاز سمن و گل چمن آراست جهان را

شمارهٔ ۲ - ای زندگی از غنچه ی لعل تو روان را: ای زندگی از غنچه ی لعل تو روان را

شمارهٔ ۳ - در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه السلام: بود پیوسته نیت در ریاض روضه روان را

شمارهٔ ۴ - در منقبت امیرالمومنین و امام المتقین اسدالله الغالب علی بن ابیطالب علیه السلام: منم پیوسته در بزم سقیهم ربهم شارب

شمارهٔ ۵ - تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست: تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست

شمارهٔ ۶ - بر کاینات آنچه یقین فرض و واجبست: بر کاینات آنچه یقین فرض و واجبست

شمارهٔ ۷ - در منقبت سبطین علیهماالسلام و مدح شاه اسمعیل صفوی: تا بآیینه دل طوطی جان در سخنست

شمارهٔ ۸ - در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء: خطی که یک رقمش آبروی نه چمنست

شمارهٔ ۹ - در منقبت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء: بعد از نبی که آینه ی حی دایمست

شمارهٔ ۱۰ - در مدح مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام: باغ جهان و هر چه درین قصر نه درست

شمارهٔ ۱۱ - در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه السلام: چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست

شمارهٔ ۱۲ - چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست: چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست

شمارهٔ ۱۳ - در مدح تاج الفقراء شاه حسن: این چه مجلس چه بهشت این چه شریف انجمنست

شمارهٔ ۱۴ - در منقبت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام: ای آمده در گلشن جان نخل تو واحد

شمارهٔ ۱۵ - ای چشمه ی مهر از کف نعلین تو ظاهر: ای چشمه ی مهر از کف نعلین تو ظاهر

شمارهٔ ۱۶ - در منقبت سلطان علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء: ای کعبه را ز وقفه ی عید تو افتخار

شمارهٔ ۱۷ - در مدح و منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام: خیز که مرغ سحر زد به گلستان صفیر

شمارهٔ ۱۸ - در مدح سلطان یعقوب: گل شکفت و لاله هم وا کرد از طومار مشک

شمارهٔ ۱۹ - در منقبت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام: ای نور اله از مه رخسار تو لامع

شمارهٔ ۲۰ - در منقبت مولای متقیان و ائمه ی اطهار علیهم السلام: ای رخ فرخنده ات خورشید ایوان جمال

شمارهٔ ۲۱ - در منقبت امام علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء: ای شعله ی چراغ در خانه ات هلال

شمارهٔ ۲۲ - در مدح و منقبت مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السلام: قسم بخالق بیچون و صدر بدر انام

شمارهٔ ۲۳ - در مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء: ای تا به قیامت علم فتح تو قایم

شمارهٔ ۲۴ - در منقبت امیرالمؤنین علی بن ابیطالب علیه السلام: زبان خامه ندارد سر رسوم و رقوم

شمارهٔ ۲۵ - در مدح شاه تاج الدین حسن: گل شکفت و غنچه ها را باز شد مهر از دهن