گنجور

 
بابافغانی شیرازی
 

ترکیب بند در مدح رستم بیگ بن مقصود بیگ آق قوینلو: آراست روزگار به آیین داد تخت - دولت به بارگاه سعادت نهاد تخت

در منقبت حضرت امام حسین و ائمه اطهار علیهم السلام: روز قیامتست صباح عشور تو - ای تا صباح روز قیامت ظهور تو

ترکیب بند در رثاء سلطان یعقوب: چه شد یا رب که خورشید درخشان بر نمی آید - قیامت شد مگر کان ماه تابان بر نمی آید

ترجیع بند: هر چه در کارگاه امکانست - پرده دار جمال جانانست