گنجور

اوحدی » جام جم » بخش ۸ - در ستایش سلطان ابو سعید

 

فتح با رایتش به همراهی

ملک بگرفته ماه تا ماهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲ - در صفت مسجد

 

زیر این قبه‌های خرگاهی

در عرق رفته گاو با ماهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۱ - در شرف بنیت انسان به صورت و معنی بر دیگر مخلوقات

 

قالبت قبه ایست اللهی

لیک در جبه‌ای، نه آگاهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۱ - در شرف بنیت انسان به صورت و معنی بر دیگر مخلوقات

 

مهر حکم و سیاست شاهی

ماه هر حرفتی که میخواهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۴ - در نصیحت ملوک به عدل

 

ایکه بر تخت مملکت شاهی

عدل کن، گر ز ایزد آگاهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۵ - حکایت

 

نشود طالع اختر شاهی

بی‌وجود مدبر داهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۷ - در ملازمت پادشاه و شرایط بندگی

 

ای پسر، چون ملازم شاهی

نتوان بود غافل و ساهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۹ - حکایت

 

این گروه مغفل ساهی

نتوانند با تو همراهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۰ - در طلب مرشد

 

گر نداری خسوف گمراهی

همه با تست هر چه میخواهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۱ - در صفت شیخ مرشد

 

در ولایت به مسند شاهی

بر نشسته ز روی آگاهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹۱ - در فایدهٔ جوع

 

تو ز آسیب روزهٔ ماهی

برکشی هر دم از جگر آهی

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲۰ - در تدبیر این سفر

 

برچنین تاج و تخت کن شاهی

تا بگیری ز ماه تا ماهی

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٨١۵

 

با تو ابن یمین بخواهد گفت

سخنی از ره نکو خواهی

پادشاهی که بندگان وی اند

خلق عالم ز ماه تا ماهی

راه رشد و ضلال پیدا کرد

[...]

ابن یمین
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۹۹

 

طاس بازی بدیدم از بغداد

چون جنید از سلوکش آگاهی

رفت در جبه وقت بازی و گفت

لیس فی جبتی سوی اللهی

کمال خجندی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۳

 

دوش در خواب دیده ام شاهی

پادشاه خوشی و خرگاهی

در سرای دلم نشسته به تخت

آفتابی به صورت ماهی

لطف سلطان خلافتم بخشید

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۶۷

 

ور حریر است و جامهٔ شاهی

خوش بپوشش که خوشتر از ماهی

شاه نعمت‌الله ولی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶