گنجور

 
مسعود سعد سلمان

شمارهٔ ۱ - اورمزد روز: امروز اورمزدست ای یار میگسار

شمارهٔ ۲ - بهمن روز: بهمن روز ای صنم دلستان

شمارهٔ ۳ - اردیبهشت روز: اردیبهشت روزست ای ماه دلستان

شمارهٔ ۴ - شهریور روز: ای تنت را ز نیکویی زیور

شمارهٔ ۵ - سپندارمذ روز: سپندارمذ روز خیز ای نگار

شمارهٔ ۶ - خرداد روز: خرداد روز داد نباشد که بامداد

شمارهٔ ۷ - مرداد روز: روز مرداد مژده داد بدان

شمارهٔ ۸ - دیباذر روز: روز دی است خیز و بیار ای نگار می

شمارهٔ ۹ - آذر روز: ای خرامنده سرو تابان ماه

شمارهٔ ۱۰ - آبان روز: آبان روز است روز آبان

شمارهٔ ۱۱ - خور روز: روز خورست ای به دو رخ همچو خور

شمارهٔ ۱۲ - ماه روز: ماه روز ای به روی خوب چو ماه

شمارهٔ ۱۳ - تیر روز: ای نگار تیر بالا روز تیر

شمارهٔ ۱۴ - گوش روز: گوش روز ای نگار مشکین خال

شمارهٔ ۱۵ - دیمهر روز: ای مرا همچو جان و از جان به

شمارهٔ ۱۶ - مهر روز: روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

شمارهٔ ۱۷ - سروش روز: روز سروش است که گوید سروش

شمارهٔ ۱۸ - رشن روز: روز رشن است ای نگار دلربای

شمارهٔ ۱۹ - فروردین روز: فروردینست و روز فروردین

شمارهٔ ۲۰ - بهرام روز: ای روی تو به خوبی افزون ز مهر و ماه

شمارهٔ ۲۱ - رام روز: رام روز است بخت و دولت رام

شمارهٔ ۲۲ - باد روز: چون باد روز روز نشاط آمد ای نگار

شمارهٔ ۲۳ - دیبدین روز: دیبدین است و دین مرد خرد

شمارهٔ ۲۴ - دین روز: دین روز ای روی تو آگفت دین

شمارهٔ ۲۵ - اردروز: ارد روزست فرخ و میمون

شمارهٔ ۲۶ - اشتاد روز: اشتاد روز و تازه ز گل بوستان

شمارهٔ ۲۷ - آسمان روز: آسمان روز ای چو ماه آسمان

شمارهٔ ۲۸ - رامیاد روز: چون روز رامیاد نیاری ز می تو یاد

شمارهٔ ۲۹ - مار اسپند روز: ای دلارام روز مار اسپند

شمارهٔ ۳۰ - انیران روز: انیران ز پیران شنیدم چنان

sunny dark_mode