گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ارد روزست فرخ و میمون

با همه لهو و خرمی مقرون

ای دلارای یار گلگون رخ

خیز و پیش آر باده گلگون

تا به یاد خدایگان زمین

شاد باشیم و می خوریم اکنون

شه ملک ارسلان که او دارد

تاج جمشید و تخت افریدون

باد عدلش همیشه دهر آرای

باد ملکش همیشه روز افزون

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode