گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای روی تو به خوبی افزون ز مهر و ماه

بهرام روز باده بهرام رنگ خواه

اندوه این جهان مخور ای ماه شاد باش

کامروز شادمانست از تخت و تاج شاه

افروخته ست طبعش و افراخته محل

پیراسته ست ملکش و پیراسته سپاه

گوید سپهر باشد دولت سپید روی

تا هست چتر ملک ملک ارسلان سیاه

تا نیکخواه راه نماید به عقل باد

توفیق رهنمایش و اقبال نیکخواه

 
sunny dark_mode