گنجور

 
مسعود سعد سلمان

روز دی است خیز و بیار ای نگار می

ای ترک می بیار که ترکی گرفت دی

می ده به رطل و جام که در بزم خسروی

بنشست شاه شاد ملک ارسلان به می

شاهی که کرد چرخ و فلک را به زیر پای

تا کرد فرش شاهی و دولت به زیر پی

تا ملک را به نام وی اسناد کرد چرخ

کرد از زمانه نام ملوک زمانه طی

 
sunny dark_mode