گنجور

 
مسعود سعد سلمان

رام روز است بخت و دولت رام

ای دلارام خیز و در ده جام

ز آن قنینه یکی قدح پر کن

همچو کبک دری یکی بخرام

کام ران و جهان به لهو گزار

که خداوند ما رسید به کام

شه ملک ارسلان که فخر کند

آفرینش بدین مبارک نام

تا بود نام و بخت و دولت باد

تخت او رام و دولتش پدرام

 
sunny dark_mode