گنجور

 
مسعود سعد سلمان

چون روز رامیاد نیاری ز می تو یاد

زیرا که خوشتر آید می روز رامیاد

خاصه به یاد شاه ملک ارسلان که چرخ

هرگز نداشتست چو او هیچ شاه یاد

آن آسمان دولت و آن آفتاب ملک

آن پادشاه عادل و آن شهریار راد

بسیار دید ملک چو او عادلی ندید

بسیار داد چرخ چو او خسروی نداد

شادست تخت و تاج ز جاه و جلال او

تا تاج و تخت باشد و با تاج و تخت باد

 
sunny dark_mode