گنجور

 
مسعود سعد سلمان

اردیبهشت روزست ای ماه دلستان

امروز چون بهشت برینست بوستان

زآن باده ای که خرم ازو گشت عیش و عمر

زآن باده ای که گردد ازو تازه طبع و جان

زیرا رسیده ایم به دولت به کام خویش

در ملک و دولت ملک و شاه کامران

سلطان ابوالملوک ملک ارسلان که یافت

از ملک او زمین شرف از اوج آسمان

 
sunny dark_mode