گنجور

 
مسعود سعد سلمان

آبان روز است روز آبان

خرم گردان به آب رز جان

بنشین به نشاط و دوستان را

ای دوست به عز و ناز بنشان

تا باده خوریم و شاد باشیم

بر یاد خدایگان گیهان

سلطان ملک ارسلان مسعود

کایام چو او ندید سلطان

آن شاه که هست نام عالیش

بر نامه عدل و ملک عنوان

 
sunny dark_mode