گنجور

 
مسعود سعد سلمان

روز مرداد مژده داد بدان

که جهان شد به طبع باز جوان

عدل بارید بر جهان یک سر

دولت و ملک شهریار جهان

شه ملک ارسلان بن مسعود

آن به حق خسرو و به حق سلطان

آنکه صاحبقران ندید چو او

در جهان هیچ وقت و هیچ قران

هست رایش گذشته از عیوق

باد قدرش رسیده تا کیوان

 
sunny dark_mode