گنجور

 
مسعود سعد سلمان

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان

مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر

مهربانی به بروز مهر و جشن مهرگان

جام را چون لاله گردان از نبید باده رنگ

واندر آن منگر که لاله نیست اندر بوستان

کاین جهان را ناگهان از خرمی امروز کرد

بوستان نوشکفته عدل سلطان جهان

آنکه هستش نام شاه و شیر و شاه و شیر نیست

اندرین گیتی که از وی نیست ترسیده به جان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode